ISSN 2312-8402

The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine 2022, № 127

 

Титульний лист / Title

Зміст / Content

Остання сторінка / last page

ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКЦІЯ НАУКОВОГО ПОШУКУ З ПРОБЛЕМ ВІДТВОРЕННЯ У СКОТАРСТВІ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН (ХХ СТ.) / HISTORICAL RETROSPECTION OF SCIENTIFIC RESEARCH WITH PROBLEMS OF REPRODUCTION IN LIVESTOCK SCIENTISTS OF SCIENTISTS OF THE INSTITUTE OF LIVESTOCK INSTITUTE NAAS (XX CENTURY)
Кунець В. В.

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ СПЕРМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН / HISTORICAL PREREQUISITES AND TECHNOLOGICAL APPROACHES CRYOCORPRESERATION OF AGRICULTURAL SPERM
Сушко О. Б., Савельєва М. С., Мартинюк І.М., Єлецька Л. М.

MARKER-ASSISTED SELECTION FOR GENOTYPING HERDS OF HYBRID GILTS BASED ON POPULATION-GENETIC VARIABILITY / МАРКЕР АСОЦІЙОВАНА СЕЛЕКЦІЯ ДЛЯ ГЕНОТИПУВАННЯ СТАДА ГІБРИДНИХ СВИНОК НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОЇ МІНЛИВОСТІ
Budakva Y.O., Pochernyaev K.F., Korinnyi S.M., Saienko A. M., Balatsky V. M., Povod M. G.

GENETIC ANALYSIS OF LOCAL UKRAINIAN HORSE BREEDS BY POLYMORPHISMS IN LY49B, EDNRB AND CSN3 GENES / ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ ЗАВОДСЬКИХ ПОРІД КОНЕЙ ЗА ПОЛІМОРФІЗАМИ ГЕНІВ LY49B, EDNRB ТА CSN3
Rossokha V., Boyko O., Tur G., Zaderikhina O., Brovko O., Oliinychenko Y.

МОДЕЛЮВАННЯ ФЕНОТИПОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПАРАТИПОВИХ ЧИННИКІВ / MODELING OF PHENOTYPIC PRODUCTIVITY OF COWS DEPENDING ON PARATYPIC FACTORS
Адмін О. Є., Адміна Н. Г., Філіпенко І. Д.

ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕХУ ВІДТВОРЕННЯ СВИНЕЙ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ / PLANNING DECISIONS OF RECONSTRUCTION WORK IN PIG REPRODUCTION USING ARTIFICIAL INSEMINATION
Акімов О. В., Мартинюк І. М., Церенюк О. М., Череута Ю. В.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД З РІЗНИМИ ГЕНОТИПАМИ ЗА ЛОКУСАМИ TNF-Α ТА MYF5 / PRODUCTIVITY PARAMETERS OF DAIRY COWS WITH DIFFERENT GENOTYPES OF TNF-α AND MYF5 LOCIS
Альшамайлех Х. С., Ляшенко Ю. В., Кулібаба Р. О.

ГЕНОФОНД ТРАКЕНЕНСЬКОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ / THE GENE POOL OF THE TRAKEHNER HORSE BREED OF DOMESTIC SELECTION
Задерихіна О. А., Россоха В. І., Тур Г. М., Олійниченко Є. К., Бровко О. В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ГОДІВЛІ ДІЙНИХ КОРІВ / EFFICIENCY OF THE INNOVATIVE APPROACH TO THE ORGANIZATION OF MILK COW FEEDING TECHNOLOGY
Золотарьов А. П., Седюк І. Є., Піскун В. І., Тришін О. К., Золотарьова С. А.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА АДАПТАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ЯРОК РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЧИННИКІВ / PRODUCTIVITY AND ADAPTABILITY OF BRIGHT DIFFERENT GENOTYPES UNDER THE INFLUENCE OF CLIMATE FACTORS
Корх І. В., Бойко Н. В., Помітун І. А., Руденко Є. В., Криворучко Ю. І.

РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКУ «ЕНТЕРОНОРМІН ДЕТОКС» / RESISTANCE AND PRODUCT QUALITY OF RABBIT USING PROBIOTICS «ENTERONORMIN DETOX»
Корх О. В., Аксьонов Є. О., Петраш В. С., Платонова Н. П., Сметана О. І.

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА НА ПРИНЦИПАХ ІННОВАЦІЙНОЇ БІОЕКОНОМІКИ / DEFINITION OF ORGANIZATIONAL MECHANISMS OF LIVESTOCK PRODUCTION ON THE PRINCIPLES OF INNOVATIVE BIOECONOMICS
Марченко В. А., Трішин О. К., Чигринов Є. І., Піскун В. І., Антоненко С. Ф., Ткачов А. В.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ МОЛОКА КОРІВ, ХВОРИХ НА МАСТИТ / EVALUATION OF MILK QUALITY PARAMETERS FROM COWS WITH MASTITIS
Палій А. П., Палій А. П., Михальченко С. А.

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КРОЛІВ ГІБРИДУ HY-PLUS / INTENSIFICATION OF HY-PLUS HYBRID RABBIT BREEDING TECHNOLOGY
Платонова Н. П.

ВПЛИВ ФАЗ РІЧНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ НА ДИНАМІКУ РУМІНАТОРНОЇ АКТИВНОСТІ У ЗДОРОВИХ ДІЙНИХ КОРІВ / THE INFLUENCE OF THE PHASES OF THE ANNUAL TECHNOLOGICAL CYCLE ON THE DYNAMICS OF RUMINATOR ACTIVITY IN HEALTHY COW MILKING
Подобєд Л. І., Косов М. О.

ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ТА М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ ЗА ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНОЇ ЕНЕРГО-ПРОТЕЇНОВОЇ ДОБАВКИ / INTENSITY OF GROWTH AND MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG SHEEP UNDER INFLUENCE OF COMPLEX ENERGY – PROTEIN FOOD ADDITION
Помітун І. А., Косова Н. О., Корх І. В,  Бойко Н. В., Чигринов Є. І., Паньків Л. П., Аксьонов Є. О.

ВПЛИВ ПРИРОСТУ ЖИВОЇ МАСИ ВІВЦЕМАТОК У НЕРЕПРОДУКТИВНИЙ ПЕРІОД НА ЇХ ВІДТВОРНІ ТА МАТЕРИНСЬКІ ЯКОСТІ / THE IMPACT OF WEIGHT GAIN OG SHEEP IN NON-REPRODUCTIVE PERIOD ON REPRODUCTIVE QUALITIES
Помітун І. А., Косова Н. О., Паньків Л. П., Безвесільна А. В.

СПОСІБ ПЕРЕТВОРЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ В ЯКІСНІ / METHOD FOR CONVERTING BLOOD QUANTITATIVE INDICATORS INTO QUALITATIVE ONES
Руденко Є. В., Василевський М. В., Єлецька Т.О., Седюк І. Є.

ОЦІНКА МАТОЧНИХ РОДИН ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ / EVALUATION OF MARE FAMILIES OF ORLOV’S TROTTER OF UKRAINIAN POPULATION HORSES
Ткачова І. В., Фролова Г. О, Платонова Н. П.

ФІЛОГЕНЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ПОПУЛЯЦІЯХ СВИНЕЙ ЕВРОПЕЙСЬКОГО І АЗІАТСЬКОГО ПОХОДЖНЕННЯ / PHYLOGENETIC PROCESSES IN EUROPEAN AND ASIAN PIG POPULATIONS
Хохлов А. М., Федяєва А. С., Гончарова І. І., Шевченко О. Б.

МОДЕЛІ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ВІКУ ПЕРШОГО ОТЕЛЕННЯ ЗА ЕКСТЕР’ЄРНИМИ ПОКАЗНИКАМИ / EXTERNAL INDICATION AGE MODELS FOR FIRST CALVING
Шабля В. П.

ISSN 2312-8402

The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine 2021, № 125

 

Титульний лист / Title

Зміст / Content

Остання сторінка / last page

ДО 90-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДОКТОРА БІОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ЦЮПКА ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА (1931–2019)
Кунець В. В.

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ – ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО-ФИЗИОЛОГА
Пронина В. В.

НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО В ГАЛУЗІ ВІДТВОРЕННЯ СВИНЕЙ С. І. СЕРДЮКА (1926−1990) (до 95-річчя від дня народження)
Мартинюк І. М., Сушко О. Б., Бєліков А. А.

 THE ANTIBACTERIAL EFFICACY OF ETHANOL EXTRACTS OBTAINED FROM LEAVES OF SOME THYMUS SPECIES (LAMIACEAE) AGAINST STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUBSP. AUREUS STRAIN
Kurhaluk N., Tkachenko H., Honcharenko V., Nachychko V., Prokopiv A., Aksonov Y.  

 GENETIC ANALYSIS OF UKRAINIAN LARGE WHITE PIG BREED BY POLYMORPHISMS IN RYR1, ESR1 AND PRLR GENES
Oliinychenko Y.K., Rossokha V.I., Boyko O.A., Tur G.N., Zaderikhina O.A., Brovko O.V.

 ALTERATIONS OF LACTATE DEHYDROGENASE ACTIVITY IN THE SKELETAL MUSCLES AND CARDIAC TISSUE OF SALMONID AFTER DISINFECTING PROCEDURE WITH CHLORAMINE-T
Tkachenko H., Kurhaluk N., Grudniewska J.

 EVALUATION OF OXIDATIVE STRESS BIOMARKERS IN EQUINE ERYTHROCYTES AFTER IN VITRO TREATMENT WITH LEAF EXTRACT OF THYMUS PULEGIOIDES L. (LAMIACEAE)
Tkachenko H., Kurhaluk N., Honcharenko V., Nachychko V., Prokopiv A., Aksonov Ie.

 ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВІДТВОРЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ КРОСБРЕДНИХ КОРІВ-ПЕРВІСТОК / PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF FIRST CALVING CROSSBRED COWS
Адмін О. Є., Адміна Н. Г., Філіпенко І. Д.

 ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ РЕЦЕПТОРА ГОРМОНУ РОСТУ ТА МІОГЕН-НОГО ФАКТОРУ 5 В ПОПУЛЯЦІЯХ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД / POLYMORPHISM OF GROWTH HORMONE RECEPTOR GENE AND MYOGENIC FACTOR 5 GENE IN DAIRY CATTLE POPULATIONS
Альшамайлех Х. С., Кулібаба Р. О., Ляшенко Ю. В., Борзова Г.С.

 ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ УТРИМАННЯ КОРІВ У ПЕРІОД ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ / COMPARISON OF DIFFERENT HOUSING SYSTEMS FOR COWS DURING HEAT STRESS
Борщ О. О., Борщ О. В.

 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК ПЛЕМЕННЫХ КОРОВ (ОБЗОРНАЯ) / SOME ASPECTS OF AGRICULTURAL EXHIBITIONS ORGANIZATION OF BREEDING CATTLE
Гончаренко И. В., Гришко С. И.

 ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ГОДІВЛІ ДІЙНИХ КОРІВ / IMPLEMENTATION AND EFFICIENCY OF DIFFERENT APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF MILKING COW TECHNOLOGY
Золотарьов А.П., Сєдюк І.Є., Піскун В.І., Золотарьова С.А.

 ПРОБІОТИЧНІ КОРМОВІ ДОБАВКИ – ПЕРСПЕТИВА РАЦІОНАЛЬНОЇ ГОДІВЛІ ТЕЛЯТ / PROBIOTIC FEED ADDITIVES - PERSPECTIVES OF RATIONAL FEEDING OF CALVES
Литвиненко В. М., Юхимчук Н. І.

 ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОПОРІДНОГО ТИПУ СВИНЕЙ ПОРОДИ ДЮРОК УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ «СТЕПОВИЙ» ЗА РІЗНИХ МЕТОДІВ РОЗВЕДЕННЯ І ВАГОВИХ КОНДИЦІЙ / FATTENING AND MEAT QUALITIES OF INTRA-BREED TYPE OF PIGS OF THE DUROC BREED OF THE UKRAINIAN SELECTION «STEPOVY» AT VARIOUS METHODS OF BREEDING AND WEIGHT CONDITIONS
Лихач В. Я., Лихач А. В.

 ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ПРИ САНІТАРНІЙ ОБРОБЦІ ВЗУТТЯ ТА ОДЯГУ ПРАЦІВНИКІВ ТВАРИННИЦТВА / TECHNOLOGICAL APPROACHES FOR SANITARY PROCESSING OF FOOTWEAR AND CLOTHES OF LIVESTOCK WORKERS
Палій А. П., Палій А. П., Іщенко К. В, Михальченко С. А.

 ПЕРЕВАРИМОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РАЗНЫХ ОТДЕЛАХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА БЫЧКОВ ПРИ СНИЖЕНИИ КОЛИЧЕСТВА РАСТВОРИМОГО ПРОТЕИНА В РАЦИОНЕ / DIGESTIBILITY OF ORGANIC SUBSTANCES IN DIFFERENT SECTIONS OF THE DIGESTIVE TRACT OF BULLS WITH A REDUCTION OF THE AMOUNT OF SOLUBLE PROTEIN IN THE DIET
Петренко В. И., Козырь В. С., Димчя Г. Г., Майстренко А. Н.

 ДИНАМІКА РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗІГРАШУ ТРАДИЦІЙНИХ ПРИЗІВ НА ДИСТАНЦІЮ 1600 М КІНЬМИ РОСІЙСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ ЗА 2000-2020 РОКИ / DYNAMICS OF THE RESULTS OF TRADITIONAL PRIZES AT 1600 M HORSES OF RUSSIAN TROTTING HORSES FOR 2000-2020
Платонова Н. П., Бондар О. О.

 ВПЛИВ МЕТОДІВ РОЗВЕДЕННЯ ТА ВІКУ СВИНОМАТОК ДАНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ / INFLUENCE OF BREEDING METHODS AND AGE OF DANISH SOWS ON THEIR PRODUCTIVITY
Повод М. Г., Михалко О. Г., Андрійчук В. Ф.

 ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ НАПУВАННЯ КОРІВ НА РУМІНАТОРНІ ПРОЦЕСИ І МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ / INFLUENCE OF COW WATERING TECHNOLOGY ON RUMINATOR PROCESSES AND DAIRY PRODUCTIVITY
Подобед Л. І., Трішин О. К., Косов М. О.

 БІЛКОВИЙ СКЛАД ТА ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ МОЛОКА КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ З РІЗНИМИ ГЕНОТИПАМИ КАПА-КАЗЕЇНУ (CSN3) / PROTEIN COMPOSITION AND NUTRITIONAL MILK VALUE OF COWS OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE DAIRY BREED WITH DIFFERENT GENOTYPES OF CAPA-CASEIN (CSN3)
Полєва І. О., Корх І. В.

 СОРБЦІЙНИЙ СТАН ТКАНИН ГОЛОВИ ТА ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ І МЕДОВА ПРОДУКТИВНІСТЬ БДЖІЛ ЗА РІЗНОЇ КІЛЬКОСТІ ЛЛЯНОЇ ОЛІЇ В КОРМОВІЙ ДОБАВЦІ / SORPTION CONDITION OF HEAD TISSUES AND REPRODUCTIVE ABILITY AND HONEY PRODUCTIVITY OF BEES FED WITH DIFFERENT AMOUNTS OF FLAX OIL IN FEED ADDITIVE
Саранчук І. І.

 ПАРАМЕТРИ СЕЛЕКЦІЇ, ГЕНЕАЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТА МЕТОДИ РОЗВЕДЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ / THE PARAMETERS OF SELECTION, THE GENEALOGICAL STRUCTURE AND METHODS OF BREEDING UKRAINIAN RIDING HORSE BREED
Ткачова І. В.

 РІВЕНЬ ДИСКРЕТНОСТІ НИЗЬКОСПАДКОВИХ ОЗНАК ТА ЇХ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ЗВ'ЯЗОК У СВИНОМАТОК РІЗНИХ КЛАСІВ РОЗПОДІЛУ ЗА ДЕЯКИМИ ОЦІНОЧНИМИ ІНДЕКСАМИ / THE LEVEL OF DISCRETION OF REPRODUCTIVE QUALITIES AND THEIR CORRELATION RELATIONS IN SOWS OF DIFFERENT INTERBREED DIFFERENTIATION ACCORDING TO SOME EVALUATION INDEXES
Халак В. І., Гутий Б. В., Корх І. В.

 АНАЛІЗ ВІДТВОРНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНЕЙ ПОРОДИ ЛАНДРАС ТА УЕЛЬС В СУБ'ЄКТАХ ПЛЕМІННОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ / ANALYSIS OF THE REPRODUCTIVE QUALITIES OF LANDRAS AND WALSH PIGS IN THE BREEDING ENTITIES OF UKRAINE
Церенюк О.М., Акімов О.В. Бабіч М., Кропівець-Доманська К.

Editorial board:

Editor-in-ChiefRossokha V. I., Institute of Animal Science of the NAAS, Head of Laboratory, Candidate of Аgricultural Sci., Senior Researcher

Deputy Editor-in-Chief - Pomitun I. A., Institute of Animal Science of NAAS, Head of Department, Doctor of Agricultural Sci., Professor

Editor-in-Chief of the Editorial Board - Kunets V. V., Institute of Animal Science of NAAS, Leading Researcher, Candidate of Hist. Sci., Senior Researcher

Members of the Editorial Board:

Vasilevsky M. V., Institute of Animal Science of the NAAS, Head of Laboratory, Candidate of Biological Sci., Senior Researcher

Katerynych O. O., NAAS State Poultry Research Station, Director, Doctor of Agricultural Sci., Senior Researcher

Korh I. V., Institute of Animal Science of NAAS, Leading Researcher, Candidate of Agricultural Sci., Senior Researcher

Kulibaba R. O., Institute of Animal Science of the NAAS, Leading Researcher, Doctor of Agricultural Sci., Senior Researcher

Liashenko Y.V., Institute of Animal Science of the NAAS, Head of Laboratory, Candidate of Agricultural Sci., Senior Researcher

Oliinychenko Y. K., Institute of Animal Science of the NAAS, Senior Researcher, Candidate of Agricultural Sci.

Palii А. P., Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Docent, Doctor of Agricultural Sci., Associate Professor

Pochernyaev K. F., Institute of Pig Breeding and Agro-Industrial Production, Head of Department, Doctor of Agricultural Sci., Senior Researcher

Prudnikov V.G., Kharkov State Zooveterinary Academy, Head of Department, Doctor of Agricultural Sci., Professor

Ryzhkova T. N., Kharkov State Zooveterinary Academy, Professor of Departments, Doctor of Technical Sci.

Rudenko E. V., Institute of Animal Science of NAAS, Director, Doctor of Veterinary Medicine. Sci., Professor, Corresponding Member of NAAS

Tkachova I. V., Institute of Animal Science of the NAAS, Deputy Director for Scientific Work, Doctor of Agricultural Sci., Senior Researcher

Trishin O. K., Institute of Animal Science of NAAS, Chief Research Fellow, Doctor of Agricultural Sci, Professor, Academician of NAAS, Honored Worker of Agriculture of Ukraine

Tserenyuk O. M., Institute of Animal Science of the NAAS, Deputy Director for Scientific Work and Innovation, Doctor of Agricultural Sci., Associate Professor

Yurko P.S., Kharkov State Zooveterinary Academy, Docent, Candidate of Veterinary Medicine. Sci.

Kurhaluk N.M., Institute of Biology and Earth Sciences, Pomeranian University in Słupsk, Doctor of Biological Sci. (Republic of Poland)

Tkachenko H.I., Institute of Biology and Earth Sciences, Pomeranian University in Słupsk, Head of Department, Doctor of Biological Sci., Professor (Republic of Poland)

Eugeniusz Herbut, Instytut Zootechniki PIB, Dzial Technologii, Ecology and Economics Produkcji Zwierzqcej, Doctor habilitowany, Professor (Republic of Poland)

Waldemar Korol, Instytut Zootechniki PIB, Kierownik Krajowego Laboratoryium Pasz w Lublinie, Doctor habilitowany (Republic of Poland)

Editorial policy of the journal
  The goal of the journal
  The tasks of the journal
  Review procedure and editorial ethics
  The procedure of articles designing and submitting
  Copyright Transfer Agreement
  Editorial board
  Details for payment for articles
  Rules of articles design (download)
  Requirements for the list of sources (download)
  Current issue
  Archive of issues

 

By the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine on № 886 from 2.07.2020 "Scientific and technical bulletin of the Institute of Animal Science NAAS" is included in the List of scientific professional publications of Ukraine in the specialty "204 -agricultural sciences". The publication was assigned by category "B" (number 228 in the list).
Certificate of state registration: series КВ № 21410-11210ПР dated 25.06.2015.
The Scientific and Technical Bulletin covers the results of the different areas of agricultural production researches. Designed for scientists and agricultural professionals.
The Scientific and Technical Bulletin (STB) of the Institute of Animal Science of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine is included in the scientific-metric database - Russian Index of Scientific Citation (RIC) (license agreement № 649-10 / 2013 of October 23, 2013). The STB archive has been published in the RINC archive since 2010 (№ 102-112).

Editorial policy of the journal

Established in 1932, the professional journal "Scientific and Technical Bulletin" of the Institute of Animal Science of the NAAS (hereinafter referred to as the Journal) publishes exclusive articles in mixed languages (Ukrainian, Russian and English), which have not been previously published, thus creating a platform for the promotion of scientific knowledge and activation creative discussions between representatives of different scientific schools in the field of agro-industrial production.
The journal office supports the Budapest Open Access Initiative (BOAI), which aims at free distribution of animal science research, which promotes the development of science and integration of scientists into the international academic space. The journal office is actively working to include the publication in the international electronic libraries, catalogs and scientometric databases, to involve leading Ukrainian and international scientists to the procedure of articles reviewing.

The goal of the journal

The aim of the journal is publishing the results of fundamental and applied research, providing further its coordination and actualization. The journal is focused on covering a wide range of issues related to the development of the livestock industry, facilitating the coordination of scientific thought and the interaction of well-known scientists and young scientists.
The journal "Science and Technology Bulletin» publishes research, review articles and discussion materials on livestock production technology, feeding, keeping, genetics, breeding, and animal reproduction, and ensuring the quality of livestock products.
The publications at the Bulletin are for scientists, graduate students, university teachers and specialists in this field of study.
The first element of the journal's architectonics is a detailed summary of each article in three languages, containing an aggregate description of the main achievements and specific research results of the author(s) highlighted in the article. Further, in order to ensure access of the world scientific community to the author's development (s), this abstract, together with the full text of the printed article, is posted on the Institute's web site and provided to external bibliographic and abstract databases. The editorial staff is constantly working to ensure that the journal is represented in the leading libraries of Ukraine and the world.
The copyright of the printed materials is left to the authors. The author is responsible for the content of the printed article and the accuracy of the presented results and calculations.

Methodological, practical and research objectives of the journal:

 • ensuring productive dialogue between scientists;
 • helping scientists to disseminate their expertise and ideas to representatives of agro-industrial production;
 • publicizing the results of innovative fundamental and applied research that contributes to the development of knowledge on animal husbandry, as well as to improving the performance of livestock enterprises productions;
 • solving problems focused on the rational use of nature and improving the quality of livestock products.

Review procedure and editorial ethics

Ethical Commitments to Editors

 1. The members of the editorial board are responsible for deciding on the publication of a scientific article based on the principles of credibility and scientific value.
 2. Editors are responsible for compliance with the requirements and recommendations of the scientific article.
 3. Editors have the right to consult with reviewers in making a final decision on the publication of the article.
 4. The editorial board should not unnecessarily disclose information about accepted manuscripts to all persons, except for authors, reviewers, possible reviewers, and other scientific consultants.
 5. The editor must, without prejudice, review all manuscripts submitted for publication, evaluating each in a proper manner, regardless of racial, religious, national and any other affiliation, and the position or place of work of the author (authors).
 6. The sole responsibility for accepting or rejecting the manuscript rests with the editor. A responsible and balanced approach implies that the editor takes into account the reviewer's recommendation of the quality and reliability of the submitted for publication manuscript. However, manuscripts can be rejected without review if the editor decides that its do not fit the profile of this publication.
 7. Unpublished data obtained by the editorial board in the manuscripts submitted for review, as well as information or ideas obtained during the review, are kept confidential.
 8. After a positive decision by the editor, the article will published in a journal and published on the relevant electronic resources of the institution.
 9. The responsibility and rights of the journal editor in respect of any submitted manuscript, authored by the editor himself, should be delegate to any member of the editorial board.
 10. If there is convincing evidence that the main content or conclusions of a published in the journal article are in error, the editor should facilitate the publication of a corresponding message in next issue, indicating this error and, if possible, correcting it. This message may be write by the person who detected the error or by an independent author.
 11. The editorial board is not responsible to authors and / or third persons and organizations for any possible damage caused by the publication of the article. The editorial board has the right to remove an article that has already published if the publication of the article violates someone's rights or generally accepted norms of scientific ethics. The editorial board shall inform the author of submitted article, the recommending person and the organization where the work was performed about the fact of the article deletion.

Ethical Commitments to Authors

 1. Provide accurate results of the completed work, as well as objective discussion of the importance of the study.
 2. Authors may be asked for raw data related to the manuscript for review by the editorial board.
 3. Authors should make sure that the original work has been submitting and, in the case of other authors' works, or references, must provide appropriate bibliographic references.
 4. The author should cite those publications that have had a decisive influence on the work, as well as those that can quickly acquaint the reader with earlier works that are important to understanding this study. With the exception of reviews, references not directly related to this message should be minimized.
 5. The author should not publish a manuscript with the same research more than one journal. Submission of the same manuscript at the same time more than one journal is an unethical and unacceptable.
 6. The authors of the publication can serve only persons who have made significant contribution to the implementation of the study.
 7. The authors of articles have full responsibility for the content of the articles.
 8. The author shall finalize article according to the comments of reviewers or the editorial board.

Ethical Commitments to Reviewers

 1. Reviewing helps the Editor decide on a publication of articles, and can help the author improve the quality of the article.
 2. If the selected reviewer is not sure that his or her qualification is relevant to the level of research presented in the manuscript, he / she should inform about it.
 3. Reviewers should not be involved in the review of manuscripts in the event of conflicts of interest due to competitive, collaborative, and other interactions and relationships with any of the authors of submitted article.
 4. Reviewer should respect the intellectual independence of the authors.
 5. Each manuscript received for review should be treated as a confidential document. This work cannot opened and discussed with any person who does not have the authority. The exception is when a reviewer needs someone's special advice.
 6. Reviewers should adequately explain and reason their opinions so that editors and authors can understand what their comments are based on.
 7. The reviewer should note any instances of insufficient citation by the authors of the articles of other scientists directly related to the peer-reviewed work.
 8. The reviewer must provide feedback in a timely manner.
 9. Unpublished data obtained from submitted manuscripts for review not using in personal research or references without the written consent of the author. The information or ideas received during the review and related to the potential benefits should be kept confidential and not used for personal gain.

The procedure for designing and submitting an article

All submitted articles has been reviewing. The review procedure is focuses on the most objective evaluation of the content of the scientific article, determining its compliance with the requirements of the journal and provides a comprehensive analysis of the advantages and disadvantages of the article. Scientifically valuable articles in agricultural science and educational tasks accepted for publication.

 1. The author submits an article that meets the requirements of the journal.
 2. The article is accompanied by the official list of the institution and the copyright transfer agreement (to be completed by each author / co-author separately with a mandatory original signature), which is sent by e-mail or submitted personally by the author. Without copyright transfer agreement, the manuscript is not considered. The sample download here. In case of refusal to publish the article, the agreement automatically expires.
 3. Checking the article for antiplagiate. All submitted articles are determine by the degree of uniqueness using the appropriate software.
 4. All submitted manuscripts are forward to the reviewers at research profile by Editor-in-Chief’s decision. The individual articles by distinguished scientists as well as specially invited review articles may be exempted from the standard review procedure.
 5. For reviewing articles, both members of the editorial board of the scientific journal and other highly qualified specialists with deep professional knowledge and experience in a specific scientific area can involve in reviewing at the request of the editorial board.
 6. The reviewer within a maximum of 14 days conclude that the article may be printed (fill in a standardized form containing summary recommendations).
 7. Reviewing is conducted confidentially according to the principles of double-blind reviewing (neither the author nor the reviewer know about each other). The interaction between the author and the reviewers takes place through the journal's editor.
 8. If the reviewer indicates the necessity of making certain corrections to the article, the article will sent to the author with the suggestion to take into account the comments in the preparation of the updated version of the article or to substantiate them. The new version will re-submitted to the reviewer for a decision and reasoned opinion on the possibility of publication preparation.
 9. The final decision on the possibility and expediency of publication has made at a meeting of the Editorial Board.

Details for payment of articles: банк ДКСУ м. Київ, ЄДРПОУ 00497199, р/р UA 098201720313231001201004829. Payment purpose "Services for placement of articles in STB", recipient - Institute of Animal Science
Cost of the 1 page - 45 UAH.

 Archive of issues

The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine 2020, № 123

 

2019 № 121  № 122  
2018 № 119  № 120  
2017 № 118 № 117  
2016 № 116 № 115  
2015 № 114 № 113  
2014 № 112 № 111  
2013 № 110 № 109 (part 1) № 109 (part 2)
2012 № 108 № 107 № 106
2011 № 105 № 104  
2010 № 103 № 102  
2009 № 101 № 100 № 99
2008 № 98 № 97 № 96
2007 № 95    
2006 № 94 № 93 № 92
2005 № 91 № 90 № 89
2004 № 88 № 87 № 86
2003 № 85 № 84 № 83
2002 № 82 № 81  
2001 № 80    

 

 

 

 

Return to content                                                                  download
Title
Content

Tkachova Irina, Doctor of Science,
https://orcid.org/0000-0002-4235-7257
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2019-121-206-217

Keywords: horses, Ukrainian Warmblood horse, mare families, generation, genealogical complex, selection sign.

Abstract

 The aim of the research was to study the genealogical structure of the Ukrainian Warmblood horse breed on the mare families that form the population, and to evaluate them on the basis of a set of breeding characteristics. Studied the pedigree of the mares of the subjects of breeding breeding horses of the Ukrainian Warmblood breed (n=272).
 In structure of Ukrainian riding breed dedicated mares families, the role of the mares of different breeds ancestors in the matrilineal structure of modern breeding nucleus of the breed. The evolution of the uterine nucleus formation of the Ukrainian Warmblood breed is analyzed. Structural units of the mare nucleus were evaluated by a complex of breeding characteristics.
 It is proved that the creation of the Ukrainian Warmblood breed was significantly influenced by the use of Hungarian horses at the early stage of the formation of the producing composition. A significant number of mare families created on the basis of Hungarian breeds, which belonged to the mother of the ancestors and the ancestors themselves. The analysis of the origin of mares-ancestors of modern mare families showed that their pedigrees are built mainly on Trakenen-Hungarian, Thoroughbred-Hungarian and Thoroughbred-Trakenen-Hungarian breed complexes.
 At the time of testing of the Ukrainian Warmblood breed 16 mare families were registered, which included from 4 to 21 mares. The most numerous were the families of Nona, 541 Khokhlatka (10.4 % each), 496 Flangova (9.5 %) and Farsa (9.0 %). The best set of features was evaluated families: 86 Infra I, 266 of Arizona, 317 Bylina, 89 Kanitel, 104 Maritza, Nona, 541 Khokhlatka, Farsa, 496 Flangova, Favoritka.
 It is established that the modern structure of the Ukrainian Warmblood breed includes 23 mare families, the number of mares in which is from three or more heads. The most numerically mare families by the number of successor: 159 Tema (13.2 %) and 86 Infra I (12.5 %). In addition, the mare part of the horse plants are also used 29 mares originating from the mare families of other breeds (Thoroughbred, Westphalian, Hanoverian, Trakenen, Orlov’s Trotter). Another 20 mares belong to 13 small mare families, including 1-2 mares.
 The highest rating on the number of descendants – winners and prize-winners in classical equestrian sports of international and national levels was received by uterine families: 266 Arizona, 91 Kafedra, 159 Tema, 318 Bylinka and 160 Tina (share of winners and prize-winners of international and national competitions 9,2 %, 8,6 %, 6,6 %, 5,9 % and 5.9 % respectively).
 Given the limitations of the gene pool of the Ukrainian Warmblood breed, mare families and nests are promising structural units that are able to reproduce horses with a valuable genotype in proven genealogical combinations. Distribution of representatives of valuable mare families in various subjects of breeding contributes to their preservation and testing in the selection of different genealogical lines.

References

1. Vitt, V. O. (1952). Sozdanie novyh porod loshadej na rubezhe XVIII-XIX st. [The creation of new breeds of horses at the turn of the XVIII-XIX centuries] Iz istorii russkogo konnozavodstva – From the history of Russian horse breeding. Moskva: Sel'hozizdat [in Russian].

2. Polozhennja z provedennja aprobacії selekcіjnih dosjagnen' u tvarinnictvі. – Putting about a trial of selective selection in tvarinnitsv. Nakaz Mіnіsterstva agrarnoї polіtiki ta prodovol'stva Ukraїni vіd 02.07.2012 roku № 385 [in Ukrainian].

3. Zavadovskij, M. M. (1922). Pol i razvitie ego priznakov. K analizu formoobrazovanija – Gender and development of its signs. To the analysis of the formation. Moskva, 1922 [in Russian].

4. Shhepkin, M. M. (1947). Iz nabljudenij i dum zavodchika – From observations and thoughts breeder. Moskva: Sel'hozizdat, 1947 [in Russian].

5. Naumova, Є. O. (2000). Matochnye semejstva i ih vlijanie na mikrojevoljuciju trakenenskoj porody loshadej – Uterine families and their influence on the microevolution of the Trakehner horse breed. Extended abstract of candidate’s thesisю. Ryazan : VNIIK, 2000 [in Russian].

7. Volkov, D. A., & Tkachova, I. V., Latka, O. M., Kunecz`, V. V., Peresada, V. O., Korniyenko, O. O., Lyuty`x, S. V., Gdans’ka, K. V., Rossoxa, V. I., Koval`ova, T. M., Tur, G. M. (2015). Ukrainska verkhova poroda – Ukrainian upper breed / Instytut tvarynnytstva NAAN. Kharkiv [in Ukrainian].

8. Belan, P. Ja. (1956). Rezul'taty i metody formirovanija ukrainskogo verhovo-uprjazhnogo tipa loshadej (v konnom zavode № 173) – Results and methods for the formation of Ukrainian horse-riding type horses (in the stud number 173).Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev [in Russian].

9. Volkov, D. A. (1984). Ukrainskaja verhovaja poroda loshadej [Ukrainian horse breed horses]. Gosudarstvennaja plemennaja kniga loshadej ukrainskoj verhovoj porodnoj gruppy – State breeding book of horses of the Ukrainian riding breed group. Kiev, 2, 5–29 [in Russian].

10. Nauchno-issledovatel'skij institut zhivotnovodstva Lesostepi i Poles'ja USSR, g. Har'kov, 1938–1978 rr. DAHO (State Archive of Kharkiv Region) – F. R. 6184. Op. 1. Spr. 49. Ukrainskij voennyj konnyj zavod № 173. Zavodskaja kniga plemennyh matok Ukrainskogo voennogo konnogo zavoda № 173 za 1943-1959 gg. – Ukrainian Military Equestrian Plant No. 173. Factory book of breeding queens of the Ukrainian Military Equestrian Plant173 (1943-1959 gg) [in Ukrainian].

11. Sen'kovskij, E. I. (1946). Plemennoe verhovoe konevodstvo Ukrainskoj SSSR – Breeding horse breeding of the Ukrainian USSR. Konevodstvo – Horse breeding. 8–9, 33–38 [in Russian].

12. Belan, P. Ja. (1956). Rezul'taty i metody formirovanija ukrainskogo verhovo-uprjazhnogo tipa loshadej (v konnom zavode № 173) – Results and methods for the formation of Ukrainian horse-riding type horses (in the stud number 173). Doctor’s thesis. Kiev [in Russian].

13. A Mezőhegyesi félvér: Furiozo-Nort Star (2017) / Bodo Imre, Domokos Gabor et all. Hungaria: Print City Europe Zrt., 164–167.

14. Volkov, D. A. (1986). Materialy k aprobacii ukrainskoj verhovoj porody loshadej – Materials for approbation of the Ukrainian riding horse breed. Har'kov, 53–63 [in Russian].

 

 

Return to content                                                                         download
Title
Content

Popova Victoria, PhD
https://orcid.org/0000-0001-9387-4329
Vasylieva Yulia, PhD
https://orcid.org/0000-0002-8160-3617
Tsukanova Marina, postgraduate student
https://orcid.org/0000-0003-4530-2873
Bodnarchuk Іrina
https://orcid.org/0000-0001-5740-299Х
Kharkiv State Zooveterinary Academy, Kharkiv, Ukraine

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2019-121-198-206

Keywords: cows, Znamensky type of Polissya breed, line, quality meat, anatomical parts of the body, meat, broth.

Abstract

 Meat in human diet is the main source of biologically complete protein. Protein supply has always been a topical issue of the agro-industrial complex, which has become more acute at present, as the overall scientifically justified norm of its consumption per capita in Ukraine is rapidly decreasing every year and amounts to 54.6 kg against 80 kg. Therefore, increasing the production and improving the quality of meat products, in particular beef, including beef obtained from beef cattle, is an important national economic task. Successful solution of this problem is possible with the introduction of scientifically based system of tribal work, the main element of which is breeding along the lines.
 Znamensky type Poliska breed was created in 2009. The breed is represented by lines of Radyst 113, Mazun 6 and Darovanyy 400, moreover, there are other lines in the farms of the Ukraine, which are not included in the final composition of the breed.
 In the framework of the research 4 groups of full-age cows of the Znamensky type were formed with 10 cows in each: I – control (animals that were not included in the experimental groups); II experimental – lines of Mazun 6; III experimental – lines of Radyst 113; IV experimental – lines of Darovanyy 400. Three cows were taken from each group for slaughter. The experimental animals of all groups were kept in the conditions of classical technology of beef cattle breeding. It was found out that by the mass of the lumbar and hips, which are the most valuable, the cows lines of Radyst 113 had a significant advantage. The highest relative and absolute masses of the cervical part of the carcass were observed in cows of lines Mazun 6 and Darovanyy 400. Whereas cows of III group significantly surpassed control analogues and representatives of II group by weight of the chilled carcasses. Cows the descendants of Darovanyy 400 were in an intermediate position. A similar dependence was noted for the quantity of meat of the first grade. The tasting analysis shows that the meat and broth of all the experimental animals were of good quality and got high marks.

 References

1. Vlasenko, V. V., & Levytska, І. V. (2017). Suchasnyi stan ta problemy vyrobnytstva і spozhyvannia m'iasa naselenniam Ukrainy. [Modern state and problems of production and consumption of meat to the populations of Ukraine] Ahrarna nauka ta kharchovі tekhnolohіi – Agrarian science and food technologies, 95, 178–184 [in Ukrainian].

2. Prudnіkov, V., & Popova, V., Tsukanova M. (2018). Problemy selektsіinoho protsesu v m'iasnomu skotarstvі na suchasnomu etapі [Problems of plant-breeding process are in the meat cattle breeding on the modern stage]. Materialy mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii' «Ahrarna nauka ta osvіta v umovakh Yevroіntehratsіi» – Materials of the international scientific-practical conference «Agrarian Science and Education in the Conditions of European Integration», (рр. 270–272). Kam'janec' Podil's'kyj [in Ukrainian].

3. Tymchenko, L. O. (2015). Spetsіalіzovane m'iasne skotarstvo yak stratehіchna haluz. [Specialized meat cattle breeding as a strategic branch]. Vіsnyk ahrarnoi nauky – Bulletin of Agrarian Science, 39–45 [in Ukrainian].

4. Petrovic, Z., & Djordjevic, V., Milicevic, D., еt al (2015). Meat Production and Consumption: Environmental Consequences. Procedia Food Science, 5, 235–238. doi: 10.1016/j.profoo.2015.09.041

5. Kolіsnyk, O. І., & Uhnіvenko, A. M., .Antoniuk, T. A., & Prudnіkov, V. H. (2018). M'iasna produktyvnіst velykoi rohatoi khudobyMeat productivity of cattle. Kyiv: TsP «Komprynt» [in Ukrainian].

6. Vdovychenko, Y. V., & Demchuk, M. P., Diedova, L. O., Vyshnevskyi, V. M. (2011). Modern aspects of breeding and reproduction of domestic meat breeds [Modern aspects of breeding and reproduction of domestic meat breeds]. Suchasnі problemyselektsіi, rozvedenniatahіhіienytvaryn – Modern problems of breeding, breeding and animal hygiene. Vinnycja : Vinnycja NAU, 9, 76–80 [in Ukrainian].

7. Popova, V. O. (2005). Xozyajstvenno-biologicheskie osobennosti korov konechny`x genotipov sozdavaemogo znamenskogo tipa yuzhnoj porodi[Economic-biological features of cows of eventual genotypes of the created znamenskytype generate south]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kursk : Kurskaya gosudarstvennaya sel`skoxozyajstvennaya akademiya [in Russian].

8. Pristupa, V. N., & Kolosov, Y. A., Kolosov, A. Y., Orlova, O. N. (2017). Myasnaya produktivnost` i kachestvo myasnogo sy`r`ya zhivotny`x kalmy`czkoj porody` novy`x zavodskix linij. Teoriya i praktika pererabotki myasa, 2, 69–79. doi: 10.21323/2414-438X-2017-2-2-69-79 (in Russian).

9. Wickham, B., & Dürr, J. (2011). A new international infrastructure for beef cattle breeding. Animal Frontiers, 1, 53-59. doi:10.2527/af.2011-0019

10. Popova, V. O., & Kolomіiets, Y. V., Leppa, A. L. (2017). Yakіsna kharakterystyka m'iasa tvaryn znam'ianskoho typu polіsko yi porody [Quality description of meat of animals of znamensky as Polesye ї of breed]. Ahrarna nauka ta kharchovі tekhnolohіi – Agrarian science and food technologies. Vinnytsia : Vinnyt NAU, 96, 225–229 [in Ukrainian].

Return to content                             

                                            download
Title
Content

Petrash Victoria,
https://orcid.org/0000-0001-9114-6117
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2019-121-190-198

Keywords: silver-black foxes, reproductive ability, combining ability, lines, fertility.

Abstract

 Improving the efficiency of breeding for fox’s reproductive qualities advasing is associated with the selection of individuals with certain economically useful traits and evaluated for their ability to transfer and fix ones in subsequent generations. A combining ability of parental lines determination, as well as individual characteristics of animals, is paramount. The factors characterizing the contribution of each parents, as well as their combination with each other in the formation of the descendant’s productive potential, are the combinational capacity components, which are disclosed on the basic fur animal farming of Kharkiv region.
 The analysis of six lines of the breeding core of silver-black foxes was carried out and the general and specific combining ability of maternal and paternal forms were determined by fertility. The probable influence of the specific combining ability of the combinations to the studied parameter was established, which allowed a clear differen-tiation of the lines according to the level of fertility: improvers, neutral and degraders. In addition to the obvious fundamental value, the information obtained is also important practical point of view. In particular, it was concluded that it is advisable to use indi-vidual representatives of the lines, as well as the most promising options for combinations of parental pairs. Using components of combining ability, outsiders are defined, which should be excluded from the further selection process. The actual research materials illustrate the results of dispersive analysis of differences in fertility of females, average fertility rates of combinations of maternal and paternal lines, combination capacity of lines, effects of general combining ability, constants and variants of specific combination ability of linear foxes.

References

1. Hekkiiev, A. D. (2004). Udoskonalennia metodiv otsinky plidnykiv u henofondnykh stadakh [Improvement of the methods of evaluation of herders in gene pool herds]. Tvarynnytstvo Ukrainy –  Animal husbandry of Ukraine, 9, 12–18 [in Ukrainian].

2. Strelchuk, S. I., & Demidov, S. V., Berdyshev, H. D., Holda, D. M. (2000).  Henetyka z osnovamy selektsii Genetics with the basics of breeding. Kyiv: Fitosotsiotsentr [in Ukrainian].

3. Ruban, Yu. D. (2004). Razvedenie krupnogo rogatogo skota po liniyam v sovremennyih usloviyah [Breeding of cattle on lines in modern conditions].  PIdvischennya produktivnostI sIlskogospodarskih tvarinImproving the productivity of farm animals. (Vols 14), (pp. 27–32). HarkIv [in Russian].

4. Vashchenko, P. A. (2009). Kombinatsiina zdatnist zavodskykh linii svynei velykoi biloi porody [Combination ability of factory lines of pigs of large white breed].   Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii – Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy. Poltava, 3, 71–73 [in Ukrainian].

5. Genetiko-statisticheskiy analiz kombinatsionnoy sposobnosti sortov i form yarovoy myagkoy pshenitsyi po koeffitsientu hozyaystvennoy effektivnosti fotosinteza [Genetic-statistical analysis of the combinational ability of varieties and forms of spring soft wheat by the coefficient of economic efficiency of photosynthesis]. (n.d.). studbooks.net. Retrieved from   [https://studbooks.net/1362623] [in Russian].

6. Pelykh, V. H. (2002). Selektsiini metody pidvyshchennia produktyvnosti svynei Breeding methods for increasing the productivity of pigs. Kherson : Ailant [in Ukrainian].

7. Maksymov, P. D. (1994). Pryiomy pidvyshchennia reproduktyvnykh i vidhodivelnykh yakostei svynei spetsializovanoho miasnoho typu [Methods of increasing the reproductive and fattening qualities of pigs of specialized meat type]: Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].

8. Lisnyi, V. A. (2002). Pidvyshchennia efektyvnosti heterozysnoi selektsii v svynarst-vi shliakhom otsinky kombinatsiinoi zdatnosti porid ta typiv svynei [Increasing the efficiency of heterosis in pig breeding by assessing the combinational ability of breeds and pigs] Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria – Bulletin of agrarian science of the Black Sea region, Mykolayiv,3, 58–66 [in Ukrainian].

9. Ostapchuk, P. (2006). Kombinatsiina zdatnist spetsializovanykh porid, typiv ta li-nii svynei pry skhreshchuvanni [Combination ability of specialized breeds, types and lines of pigs when crossing]. Tvarynnytstvo Ukrainy –  Animal husbandry of Ukraine, 2, 16–17 [in Ukrainian].

10. Stavetska, R. V. & Piotrovych, N. A. (2016). Efekty zahalnoi ta spetsyfich-noi kombinatsiinoi zdatnosti za reproduktyvnymy yakostiamy svynomatok [Effects of General and Specific Combination Ability on Sprocket Reproductive Characteristics]. Visnyk SNAU – Bulletin of the Sumy National Agrarian University, 1 (29), 106–111 [in Ukrainian].

Return to content                                                                        download
Title
Content

 Paliy Andriy Pavlovich, Doctor of Sciences, assistant professor
https://orcid.org/0000-0001-9525-3462
Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2019-121-181-190

Keywords: milking, highly productive cows, udder, preparatory operations, lactation indicators.

Abstract

 A dairy cattle breeding is one of the leading livestock sectors, the improvement of conservation technology and increasing the period of use and maintenance of high milk yield of cows when introducing domestic and foreign milking equipment being a key factor of its successful development in Ukraine. At the same time, many important issues concerning automatic milking of cows in dairy parlors remain underexplored. To a lesser extent, the influence of various techniques on the milking process of all cow herd has been studied, methodological approaches to determining the level of their influence on lactation indicators during the performance of certain standard mechanized processes, the optimal modes of operation of equipment that can clearly take into account the current physiological needs of each animal in the herd have not been developed. An important link in obtaining high-quality milk is pre-dairy and post-dill treatment of cow's lips. These measures can reduce the morbidity of mastitis of cows in the herd by 5070 %, as well as increase the level of purity of the udder and minimize the risk of infection with the associated mastitis causative agents.Therefore, the purpose of the research consisted in the substantiation and improvement of certain techniques of automatic milking of high-yielding cows on complexes of industrial type. It has been established that when using traditional and group methods of preparation of high-yielding cows for milking in parlors in comparison with group technique with the use of disinfectants, the average intensity of milk yield decreases respectively by 8.6 % and 5.0 %, and the duration of milking process, on the contrary, increases by 12.8 % (p<0.05) and 8.1 %. Along with this, it has been proved that the use of the group technique with the use of disinfectants provides milk of higher grade with the quantity index of somatic cells within 49–94 ths/cm3. Researches confirm the importance of preparatory operations during machine milking, which stimulate the intensity of milk removal production and improve the hygienic quality of milk.

 References

 1. Kolchev, A. G. (2018). Pokazateli processa molokovyvedenija vysokoproduktivnyh korov-pervotelok [Indicators of the lactation process of highly productive first-calf cows]. Sibirskij vestnik sel'skohozjajstvennoj naukiSiberian Journal of Agricultural Science, 48(2), 49–54 [in Russian].

 2. Neja, W., & Piwczynski, D., Krezel-Czopek, S., Sawa, A., Ozkaya, S. (2017). The use of data mining techniques for analysing factors affecting cow reactivity during milking. Journal of Central European Agriculture, 18(2), 342–357.

 3. Palij, A. P. (2015). Innovaciyi u vy`znachenni yakosti zdijsnennya pidgotovchy`x operacij do doyinnya [Innovations in determining the quality of preparatory milking operations]. Tavrijs`ky`j naukovy`j visny`k – Taurian Scientific Bulletin. Kherson, 93, 144–148 [in Ukrainian].

 4. Bruckmaier, R. M. (2005). Normal and disturbed milk ejection in dairy cows. Domestic Animal Endocrinology, 29, 268–273.

 5. Palij, A. P. (2016). Vstanovlennya vply`vu doyil`ny`x sy`stem na koriv pid chas doyinnya [Establishing the influence of milking systems on cows during milking]. Visny`k Poltavs`koyi derzhavnoyi agrarnoyi akademiyi – Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy. Poltava, 4, 76–78 [in Ukrainian].

 6. Vtoryj, S. V., & Vtoryj, V. F. (2018). Algoritm upravlenija mashinnym doeniem korov [Algorithm for control of cow milking]. Tehnologii i tehnicheskie sredstva mehanizirovannogo proizvodstva produkcii rastenievodstva i zhivotnovodstva – Technologies and technical means of mechanized production of crop and livestock products, 1(94), 134–143 [in Russian].

 7. Lefevre, C. M., & Sharp, J. A., Nicholas, K. R. (2010). Evolution of lactation: Ancient origin and extreme adaptations of the lactation system. Annual Review of Genomics and Human Genetics, 11, 219–238.

 8. Gibson, H., & Sinclair, L. A., Brizuela, C. M., Worton, H. L., Protheroe, R. G. (2008). Effectiveness of selected pre-milking teat-cleaning regimes in reducing teat microbial load on commercial dairy farms. Letters in Applied Microbiology, 46, 295–300.

 9. Paliy, A. P., & Nanka, O. V., Lutcenko, M. M., Naumenko, O. A., Paliy, A. P. (2018). Influence of dust content in milking rooms on operation modes of milking machine pulsators. Ukrainian Journal of Ecology, 8(3), 66–70.

 10. Paliy, A. P. (2016). Innovatsiini osnovy oderzhannia vysokoiakisnoho moloka: Monografiya [Innovative bases for the production of high-quality milk: Monograph]. Kharkiv: Urban printing [in Ukrainian].

 11. Besier, J., & Lind, O., Bruckmaier, R. M. (2016). Dynamics of teat-end vacuum during machine milking: types, causes and impacts on teat condition and udder health – a literature review. Journal of Applied Animal Research, 44(1), 263–272.

 12. Paliy, A. P., & Paliy, A. P. (2019). Texniko-texnologichni innovaciyi u molochnomu skotarstvi: Monografiya [Technical and technological innovations in dairy cattle: Monograph]. Kharkiv : Mis'kdruk [in Ukrainian].

 13. Paliy, A., & Nanka, O., Ishchenko, K., Paliy, A. (2019). Research on high-yielding dairy cow treatment techniques during milking. ABAH Bioflux, 11(1), 1–11.

 14. Tihomirova, I. A., & Skorkin, V. K., Rahmanova, T. A. (2017). Sobljudenie tehnologii mashinnogo doenija – zalog povyshenija kachestva moloka i produktivnogo dolgoletija korov [Compliance with the machine milking technology – the key to improving the quality of milk and productive longevity of cows]. Mehanizacija, avtomatizacija i mashinnye tehnologii v zhivotnovodstve – Mechanization, automation and machine technology in animal husbandry, 4(28), 53–60 [in Russian].

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література