При Інституті тваринництва НААН працює спеціалізована вчена рада, яка була створена у 1971 році. У 2020 році спецрада пройшла переатестацію і згідно з рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 387 від 04.03.2020 р.) має право приймати до розгляду та проводити захисти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора сільськогосподарських наук за спеціальностями:

06.02.01 – розведення та селекція тварин;

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

Згідно з цим же рішенням термін дії спеціалізованої ради Д 65.356.01 до 15 травня 2021 року. Спеціалізована вчена рада забезпечує високий рівень вимог при попередньому розгляді і захисті дисертацій, дає кваліфіковану оцінку якості робіт, актуальності і новизні, їх значенню для теорії і практики, орієнтує здобувача на проведення наукових досліджень, які мають важливе значення для потреб України. ,,Географія” здобувачів, які захистили на цій раді свої докторські та кандидатські дисертації, включає міста Житомир, Суми, Одесу, Полтаву, Дніпропетровськ і Луганськ. Робота спеціалізованої вченої ради регламентується нормативно-довідковою документацією та вимогами МОН України.

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор сільськогосподарських наук, професор,  завідувач відділу селекційно технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві Інституту тваринництва НААН Помітун Іван Андрійович. Контактний телефон: (057) 740-31-81.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту тваринництва НААН Ткачова Ірина Володимирівна. Контактний телефон: (057) 740-32-37.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу селекційно технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві ІТ НААН Корх Ігор Володимирович. Контактний телефон: (057) 740-33-03.

Склад спеціалізованої вченої ради представлений 14 докторами і 1 кандидатом наук за відповідними спеціальностями з провідних наукових установ, вищих навчальних закладів міст Харкова та Дніпра.


Склад спеціалізованої вченої ради

  • Спеціальність 06.02.01 - розведення та селекція тварин

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові

Науковий ступінь,
вчене звання, місце роботи

1 Помітун Іван Андрійович д. с.-г. н., професор, Інститут тваринництва НААН
2 Катеринич Олег Олександрович д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Державна дослідна станція птахівництва
3 Кулібаба Роман Олександрович д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН
4 Платонова Наталія Петрівна д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН
5 Ткачева Ірина Володимирівна д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН
6 Хмельничий Леонтій Михайлович д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет
7 Церенюк Олександр Миколайович

д. с.-г. н., доцент, Інститут тваринництва НААН

  • Спеціальність 06.02.04 - технологія виробництва продуктів тваринництва
№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Науковий ступінь,
вчене звання, місце роботи
1 Руденко Євген Володимирович д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН, Інститут тваринництва НААН
2 Корх Ігор Володимирович к. с.-г. н., старший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН
3 Трішин Олексій Константинович д. с.-г. н., професор, академік НААН, Інститут тваринництва НААН
4 Михальченко Степан Адамович д. с.-г. н., старший науковий співробітник, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
5 Піскун Віктор Іванович д. с.-г. н., старший науковий співробітник,  Інститут тваринництва НААН
6 Подобєд Леонід Ілларіонович д. с.-г. н., професор, Інститут тваринництва НААН
7 Чигринов Євген Іванович д. с.-г. н., професор, Інститут тваринництва НААН
8 Шкурко Тетяна Петрівна д. с.-г. н., старший науковий співробітник,  Дніпровський державний аграрно-економічний університет

 

ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ

 2021

ПРОДУКТИВНІ ОЗНАКИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МОЛОКА КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ З РІЗНИМИ ГЕНОТИПАМИ КАПА-КАЗЕЇНУ (ПОЛЄВА І. О.) – дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Захист відбудеться 21 грудня 2021 р.

Науковий керівник:

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Корх Ігор Володимирович, Інститут тваринництва НААН, учений секретар інституту

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Піщан Станіслав Григорович, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, декан біотехнологічного факультету

доктор сільськогосподарських наук, професор Прудніков Василь Григорович, Державний біотехнологічний університет, професор кафедри виробництва та стандартизації продукції тваринництва

 

 Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ МОЛОКА КОРІВ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЇХ УТРИМАННЯ ТА ГОДІВЛІ (ЗОЛОТАРЬОВ А.П.) – дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Захист відбудеться 21 грудня 2021 р.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Піскун Віктор Іванович, Інститут тваринництва НААН, завідувач лабораторії технологій у скотарстві

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Козир Володимир Семенович, ДУ «Інститут зернових культур НААН», головний науковий співробітник лабораторії тваринництва

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Васильєва Юлія Олександрівна, Державний біотехнологічний університет, доцент кафедри технології виробництва та стандартизації  продукції тваринництва

 Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 

СПОСОБИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ ГЕНОФОНДУ ШОВКОВИЧНОГО ШОВКОПРЯДУ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ОНТОГЕНЕЗУ ЗА ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕРНИХ ОЗНАК (ПАНЧЕНКО О. М.) – дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин

Захист відбувся 11 травня 2021 р.

Науковий керівник:

доктор біологічних наук, професор Маркіна Тетяна Юріївна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди Міністерства освіти і науки України, декан природничого факультету

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Метлицька Олена Іванівна, Державне підприємство „Біологічні ресурси Україниˮ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, в. о. директора

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Катеринич Олег Олександрович, Державна дослідна станції птахівництва НААН, директор

 Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 

ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ОЗНАК ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ У КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ (АКСЬОНОВ Є. О.) – дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Захист відбувся 11 травня 2021 р.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, професор Помітун Іван Андрійович, Інститут тваринництва НААН, завідувач відділу селекційно-технологічних досліджень у дрібному тваринництві та конярстві

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, доцент Коцюбенко Ганна Анатоліївна, Миколаївський національний аграрний університет, доцент кафедри птахівництва, якості та безпечності продукції

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Данілова Тетяна Миколаївна, Харківська державна зооветеринарна академія, завідувач кафедри технології тваринництва та птахівництва

 Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 

ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ОНТОГЕНЕТИЧНОГО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ ЯКОСТЕЙ КОРІВ-ПЕРВІСТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ  (АНТОНЕНКО С. Ф.) – дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Захист відбувся 6 травня 2021 р.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, професор член-кореспондент НААН Маменко Олексій Михайлович, Харківська державна зооветеринарна академія, завідувач кафедри прикладної екології ім. О. А. Колесова

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН Козир Володимир Семенович, Інститут зернових культур НААН, головний науковий співробітник лабораторії тваринництва

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Михальченко Степан Адамович, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, завідувач кафедри технічного забезпечення аграрного виробництва

доктор сільськогосподарських наук, професор, Піщан Станіслав Григорович, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, декан біотехнологічного факультету

 Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 Відзив третього офіційного опонента

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОДІВЛІ ПРИ ВИРОЩУВАННІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ (КОСОВ М. О.)– дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва

Захист відбувся 6 травня 2021 р.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, професор Подобєд Леонід Ілларіонович, Інститут тваринництва НААН, завідуючий відділу годівлі, фізіології живлення сільськогосподарських тварин та кормовиробництва

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Іванов Володимир Олександрович, Інститут свинарства і АПВ НААН, провідний науковий співробітник лабораторії інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів

доктор сільськогосподарських наук, професор Повод Микола Григорович, Сумський національний аграрний університет, професор кафедри технології кормів і годівлі тварин

Автореферат дисертації

 дисертація

 Відзив першого офіційного опонента

 Відзив другого офіційного опонента

 

ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РЕМОНТНИХ ТЕЛИЦЬНА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПОРІД (ДАНЕЦЬ Л. М.) – дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин

Захист відбувся 5 травня 2021 р.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Ткачова Ірина Володимирівна, Інститут тваринництва НААН, заступник директора з наукової роботи

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор, Хмельничий Леонтій Михайлович, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри розведення і селекції тварин та водних біоресурсів

доктор сільськогосподарських наук, професор, Хохлов Анатолій Михайлович, Харківська державна зооветеринарна академія, завідувач кафедри генетики, розведення та селекційних технологій

 Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ОЗНАК ХУДОБИ ЗНАМ’ЯНСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ ПОЛІСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ЛІНІЙ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ГЕНОФОНДУ (ЦУКАНОВА М. О.) – дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин

Захист відбувся 5 травня 2021 р.

Науковий керівник:

доктор сільськогосподарських наук, професор Прудніков Василь Григорович, Харківська державна зооветеринарна академія, завідувач кафедри технології переробки, стандартизації та технічного сервісу

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Хмельничий Леонтій Михайлович, Сумський національний аграрний університет, завідувач кафедри розведення і селекції тварин та водних біоресурсів

доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН Вдовиченко Юрій Васильович, Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця, головний науковий співробітник лабораторії розведення м’ясної худоби

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 2019

 ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ТА ДОБОРУ СРІБЛЯСТО-ЧОРНИХ ЛИСИЦЬ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ (ПЕТРАШ В. С.)

 Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПОРОДНО-ЛІНІЙНОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНАЛЬНИХ КНУРІВ (ФЕДЯЄВА А. С.)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

ОБҐРУНТУВАННЯ ОКРЕМИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ТА ЗАСОБІВ ЗА ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ СВИНЕЙ (ЧЕРЕУТА Ю. В.)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

Відзив третього офіційного опонента

2017

ОБҐРУНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПРИВ’ЯЗНОГО УТРИМАННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ МОЛОЧНИХ КОРІВ НА ГЛИБОКІЙ СОЛОМ’ЯНІЙ ПІДСТИЛЦІ (Дібіров Р. М.)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

2016

ВПЛИВ РІЗНИХ ТИПІВ ДОЇЛЬНИХ УСТАНОВОК НА ПРОЦЕС МОЛОКОВІДДАЧІ, ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ (Зволейко Д. В.)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

 2015 год

 МОЛОЧНА ТА М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КІЗ В УМОВАХ СУМСЬКОГО РЕГІОНУ (Ладика Л. М.)

Автореферат дисертації

Дисертація

Відзив першого офіційного опонента

Відзив другого офіційного опонента

  2014 год

Ефективність використання баранів олібс та тексель для удосконалення продуктивних якостей овець асканійської м’ясо-вовнової породи (Лесновська О. В.)

Теоретичні аспекти і практичні прийоми підвищення відтворювальної здатності в конярстві (Платонова Н. П.)

 2013 год

Поліпшення якісних показників сперми племінних бугаїв у процесі заготівлі, кріоконсервування і штучного осіменіння (Савельєва М. С.)
Селекційно-генетичні особливості міні-курей різного напряму продуктивності (Руда С. В.)

Біологічна повноцінність сперми кнурів за різних методів її отримання, розрідження, використання (Мартинюк І. М.)

Вплив селекційних прийомів на продуктивні та відтворювальні якості корів (телиць) породи шароле (Пастухова Т. А.)

Cелекційно-генетичні параметри оцінки тварин сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (Шевченко А.П.)

Вплив показників екстер’єру на комплекс селекційних ознак корів української чорно-рябої молочної породи (Адміна Н. Г.)

Ефективність різних поліалельних методів визначення комбінаційної здатності у свинарстві (Хватова М. А.)

Обґрунтування методології оцінки типів конституції коней різних порід (Волгіна Н. В.)

 2012 год

Ефективність схрещування російської рисистої породи з американською стандартбредною (Корнієнко О. О.)

Обґрунтування технологічних прийомів використання хлористого кальцію при вирощуванні та відгодівлі бугайців (Прусова Г. Л.)

Обґрунтування технологічних прийомів вирощування молодняку української червоної молочної породи (Сичова О. О.)

 

2011 год

Особливості біологічного окиснення в печінці курей різного віку при збагаченні їх раціону вітамінами А і Е (Костюк І.О.)

Технологічні прийоми вирощування, утримання та відгодівлі водоплавної птиці (Рябініна О. В.)

Технологічні прийоми поліпшення якості молока на фермах з безприв’язним утриманням (Чехічин А.В.)

Селекційно-генетичні аспекти формування скотарства Північно-східного регіону України (Салогуб А.М.)

 2010 год

Морфо-фізіологічні особливості та продуктивність молочної худоби різних порід в умовах Приазов’я (Кривич Т.В.)

Онтогенетичні закономірності морфофункціонального стану та розвитку молодняку коней новоолександрівської ваговозної породи (Онищенко О.С.)

Технологічні прийоми підвищення яєчної продуктивності та збереження курей несучок за рахунок покращення мікроклімату пташників (Іщенко К. В.)

Розробка фізіологічних методів попередження прояву насиджування у індичок (Кулібаба Р. О.)

Фізіологічні закономірності змін в яєчниках впродовж спонтанного статевого циклу і під час індукції статевої охоти у корів (телиць) (Шахова Ю. Ю.)

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

  Оголошується набір статей (до 15.11.21) до чергового номеру НТБ № 126 (детальніше)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література