Керівник групи
Ткачова Ірина Володимірівна,
кандидат с.-х. наук, ст. наук. співробітник


Тел.: (099) 465-41-98; e-mail: i-tkachova@yаndex.ru

  Відділ конярства (нині Група селекційно-технологічних досліджень у конярстві) створено у 1944 р. як окремий розділ інституту. Наукові дослідження співробітників відділу були спрямовані на вивчення кінських ресурсів України, інтенсифікацію методів селекції, удосконалення порід вітчизняної та світової селекції в конкретних умовах племінних господарств, ліній та типів за основними селекційними ознаками для забезпечення конкурентоспроможності продукції конярства. У 2003 році, враховуючи внесок інституту у практику вітчизняного кіннозаводства, лабораторію затверджено як селекційний центр з конярства.
   На різних етапах роботи з породами коней проводились дослідження, спрямовані на оцінку інтенсивності селекції, особливостей мінливості, спадковості та повторюваності показників жвавості в генераціях у розрізі ліній та окремих кінних заводів. Значна увага приділяється розробкам з технології вирощування і тренінгу коней на основі вивчення адаптаційно-компенсаторних механізмів. Проводяться наукові дослідження по вивченню та нормуванню поживної цінності раціонів для різних статево-вікових груп коней, створенню оригінальних кормових преміксів, білково-вітамінно-мінеральних добавок (БВМД) та комбікормів. Підвищення темпів накопичення інформативного матеріалу з конярства, якість статистичної обробки даних забезпечила розробка і впровадження комп’ютеризованої системи племінного обліку в конярстві. Розроблені уніфіковані форми племінного обліку з конярства, створені бази даних по кожній породі, ведуться реєстри, каталоги, державні книги племінних коней, здійснюється оцінка відтворювального складу за якістю потомства.
   Селекційний центр з конярства є офіційним упорядником Державних книг племінних коней української верхової, новоолександрівської ваговозної та російської рисистої порід коней, а також уповноваженим селекційним центром з визначення племінної цінності жеребців-плідників та ведення Каталогу жеребців-плідників, допущених до племінного використання.

 Напрями роботи:

- оцінювання племінної цінності коней та їх генеалогічних груп за комплексом основних селекційних ознак за напрямами продуктивності, корегування підборів, апробація різних методів добору, розроблення перспективних програм селекції;
- вивчення поживної цінності раціонів, розробка та апробація на різних статево-вікових групах коней оригінальних кормових преміксів, БВМД та комбікормів, корегування раціонів годівлі;
- удосконалення технології заводського та іподромного тренінгу коней спортивних і призових порід, корегування схем тренінгу;
- у порядкування ДКПТ коней української верхової, новоолександрівської ваговозної та російської рисистої порід коней;
- ведення баз даних коней заводських порід;
- визначення племінної цінності жеребців-плідників, ведення Каталогу жеребців-плідників, допущених до племінного використання.

Розроблено, впроваджено та пропонується виробництву:

- українську верхову (1990 р.), новоолександрівську ваговозну (1998 р.) породи, українську рисисту породу групу коней (апробовано у 2016 р.);
- систему збереження та удосконалення коней заводських порід в умовах обмеженого генофонду;
- програми селекції коней української верхової, новоолександрівської ваговозної та російської рисистої (української рисистої породної групи) до 2020 року, селекційні плани для суб’єктів племінної справи;
- інструкцію з бонітування племінних коней, положення з ведення централізованого племінного обліку у конярстві, нормативні документи з племінного обліку у конярстві;
- систему організації нормованої годівлі коней з урахуванням фізіологічного стану та рівня фізичного навантаження;
- технічні вимоги до технологічних, організаційно-економічних, зоогігієнічних та етологічних норм утримання, відтворення, вирощування, тренінгу і випробування коней;
- метод удосконалення елементів тренінгу коней рисистих порід під час підготовки їх до іподромних випробувань;
- методологія створення і організації виробництва племінної продукції у кінному заводі з поголів’ям 30 конематок та племінному репродукторі з поголів’ям 10 конематок (верхових, рисистих, ваговозних порід);
- 5 держстандартів і СОУ, методичні рекомендації з ведення галузі.

 Співробітництво з базовими господарствами галузі конярства в Україні:

В базових господарствах на договірній основі впроваджуються новітні технології у конярстві, що сприяє підвищенню ефективності виробництва продукції конярства. Здійснюється реєстрація коней у ДКПТ та базах даних, оцінка племінної цінності жеребців для племінного використання, бонітування, експертна оцінка поголів’я коней, виділення генофондного ядра, розробка перспективних планів селекції, заводські і міжзаводські випробування молодняку спортивних порід, ідентифікація коней, консультативна допомога у веденні племінного обліку.

Основні друковані видання за останні роки:

 1. Волков Д.А. Українська верхова порода (монографія) / [Д.А. Волков, І.В. Ткачова, О.М. Латка, В.В. Кунець, В.О. Пересада, О.О. Корнієнко, С.В. Лютих, К.В. Гданська, В.І. Россоха, Т.М. Ковальова, Г.М. Тур]; за ред. І.В.Ткачової // Х.: Інститут тваринництва НААН, 2015. – 218 с.
 2. Ткачова І.В. Генофонд конярства України / І.В. Ткачова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – К.: «Медінформ», 2015. – Вип. 207. – С.74-85.
 3. Andriichuk A.V., Tkachenko H.M., Tkachova I.V. Oxidative Stress Biomarkers and Erythrocytes Hemolysis in Well-Trained Equine Athletes Before and After Exercise / A.V. Andriichuk, H.M. Tkachenko, I.V. Tkachova // Journal of Equine Veterinary Science. – 2015. - № 10. – Р.1-12.
 4. Andriichuk A.V., Tkachenko H.M., Tkachova I.V. Hematological changes and resistance of erythrocytes of Crimean horses in response to 32 km races / A.V. Andriichuk, H.M. Tkachenko, I.V. Tkachova // ISSN: 2312-3370, Agricultural Science and Practice. – 2016. – Vol. 3. – № 1. – Р.67-73.
 5. Ткачова І.В. Селекційно-генетичний моніторинг у конярстві і генетичні аспекти збереження порід коней з обмеженим генофондом in vivo / І.В. Ткачова, В.І. Россоха, Г.М. Тур, Н.М. Шкавро, О.О. Алещенко, Т.М. Ковальова // Вісник Сумського НАУ: серія «Тваринництво». – 2016. – Вип. 7 (30). – С.106-111.
 6. Tkachova I.V. The influence of Hungarian horses on the genotype formation of Ukrainian Warmblood breed / I.V. Tkachova // ISSN: 1734-0926, Slupskie Prace Biologiczne, Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku. – 2016. – № 13. – S.317-330.
 7. Ткачова І.В., Ткаченко О.О., Марущак В.Д., Радченко М.В., Гавриленко М.Д., Лабунець А.С., Гніда О.О., Гнідий О.В., Ломакін В.Г., Присяжнюк І.Л., Дубовик В.І. Українська рисиста породна група коней // Аграрна наука - виробництву. Київ, «Аграрна наука» НААН. 2017, № 3 (81). С.21.
 8. Ткачова І.В. Система селекції у конярстві. Вісник аграрної науки. 2017. № 12. С.40-47.
 9. Ткачова І.В. Збереження та удосконалення заводських порід коней в умовах обмеженого генофонду. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. Харків, 2017. № 118. С.180-191.
 10. Ткачова І.В. Ефективність удосконалення коней заводських порід при чистопорідному розведенні / Аграрна наука та освіта в умовах євро інтеграції: зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. (20-22.03.2018 р., м. Кам’янець-Подільський). Тернопіль: Крок, 2018. С.284-286.
 11. Селекційно-генетичний моніторинг у конярстві (монографія) / [І.В. Ткачова, В.І. Россоха, О.О. Ткаченко, С.В.Лютих, Т.О. Ковальова, Г.М. Тур, Т.М. Ковальова, Н.М. Шкавро, О.В. Бровко, К.В. Гданська, О.А. Задерихіна]; за ред. І.В.Ткачової // / за наук. редакцією І.В. Ткачової. – К.: Аграрна наука, 2018. – 238 с.

 Консультативні послуги з питань конярства:

 • реєстрація коней в ДКПК української верхової та новоолександрівскої ваговозної порід;
 • оцінка якості коней, бонітування, допомога в придбанні / продажі коней;
 • розробка планів селекції для суб'єктів племінної справи у конярстві;
 • розробка і коригування раціонів годівлі;
 • технічне регулювання, реалізація технічних рішень, розробка бізнес-планів для конярських підприємств;
 • ідентифікаційний опис коней;
 • проведення семінарів, курсів, підвищення кваліфікації;
 • консультативна допомога з питань конярства.

Інформаційні ресурси:

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література