ISSN 2312-8402

The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine 2022, № 127

 

Титульний лист / Title

Зміст / Content

Остання сторінка / last page

ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКЦІЯ НАУКОВОГО ПОШУКУ З ПРОБЛЕМ ВІДТВОРЕННЯ У СКОТАРСТВІ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ ТВАРИННИЦТВА НААН (ХХ СТ.) / HISTORICAL RETROSPECTION OF SCIENTIFIC RESEARCH WITH PROBLEMS OF REPRODUCTION IN LIVESTOCK SCIENTISTS OF SCIENTISTS OF THE INSTITUTE OF LIVESTOCK INSTITUTE NAAS (XX CENTURY)
Кунець В. В.

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ КРІОКОНСЕРВУВАННЯ СПЕРМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН / HISTORICAL PREREQUISITES AND TECHNOLOGICAL APPROACHES CRYOCORPRESERATION OF AGRICULTURAL SPERM
Сушко О. Б., Савельєва М. С., Мартинюк І.М., Єлецька Л. М.

MARKER-ASSISTED SELECTION FOR GENOTYPING HERDS OF HYBRID GILTS BASED ON POPULATION-GENETIC VARIABILITY / МАРКЕР АСОЦІЙОВАНА СЕЛЕКЦІЯ ДЛЯ ГЕНОТИПУВАННЯ СТАДА ГІБРИДНИХ СВИНОК НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКІВ ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНОЇ МІНЛИВОСТІ
Budakva Y.O., Pochernyaev K.F., Korinnyi S.M., Saienko A. M., Balatsky V. M., Povod M. G.

GENETIC ANALYSIS OF LOCAL UKRAINIAN HORSE BREEDS BY POLYMORPHISMS IN LY49B, EDNRB AND CSN3 GENES / ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ ЗАВОДСЬКИХ ПОРІД КОНЕЙ ЗА ПОЛІМОРФІЗАМИ ГЕНІВ LY49B, EDNRB ТА CSN3
Rossokha V., Boyko O., Tur G., Zaderikhina O., Brovko O., Oliinychenko Y.

МОДЕЛЮВАННЯ ФЕНОТИПОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ПАРАТИПОВИХ ЧИННИКІВ / MODELING OF PHENOTYPIC PRODUCTIVITY OF COWS DEPENDING ON PARATYPIC FACTORS
Адмін О. Є., Адміна Н. Г., Філіпенко І. Д.

ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕХУ ВІДТВОРЕННЯ СВИНЕЙ З ВПРОВАДЖЕННЯМ ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ / PLANNING DECISIONS OF RECONSTRUCTION WORK IN PIG REPRODUCTION USING ARTIFICIAL INSEMINATION
Акімов О. В., Мартинюк І. М., Церенюк О. М., Череута Ю. В.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД З РІЗНИМИ ГЕНОТИПАМИ ЗА ЛОКУСАМИ TNF-Α ТА MYF5 / PRODUCTIVITY PARAMETERS OF DAIRY COWS WITH DIFFERENT GENOTYPES OF TNF-α AND MYF5 LOCIS
Альшамайлех Х. С., Ляшенко Ю. В., Кулібаба Р. О.

ГЕНОФОНД ТРАКЕНЕНСЬКОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ / THE GENE POOL OF THE TRAKEHNER HORSE BREED OF DOMESTIC SELECTION
Задерихіна О. А., Россоха В. І., Тур Г. М., Олійниченко Є. К., Бровко О. В.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ГОДІВЛІ ДІЙНИХ КОРІВ / EFFICIENCY OF THE INNOVATIVE APPROACH TO THE ORGANIZATION OF MILK COW FEEDING TECHNOLOGY
Золотарьов А. П., Седюк І. Є., Піскун В. І., Тришін О. К., Золотарьова С. А.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА АДАПТАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ЯРОК РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ЧИННИКІВ / PRODUCTIVITY AND ADAPTABILITY OF BRIGHT DIFFERENT GENOTYPES UNDER THE INFLUENCE OF CLIMATE FACTORS
Корх І. В., Бойко Н. В., Помітун І. А., Руденко Є. В., Криворучко Ю. І.

РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКУ «ЕНТЕРОНОРМІН ДЕТОКС» / RESISTANCE AND PRODUCT QUALITY OF RABBIT USING PROBIOTICS «ENTERONORMIN DETOX»
Корх О. В., Аксьонов Є. О., Петраш В. С., Платонова Н. П., Сметана О. І.

ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА НА ПРИНЦИПАХ ІННОВАЦІЙНОЇ БІОЕКОНОМІКИ / DEFINITION OF ORGANIZATIONAL MECHANISMS OF LIVESTOCK PRODUCTION ON THE PRINCIPLES OF INNOVATIVE BIOECONOMICS
Марченко В. А., Трішин О. К., Чигринов Є. І., Піскун В. І., Антоненко С. Ф., Ткачов А. В.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ МОЛОКА КОРІВ, ХВОРИХ НА МАСТИТ / EVALUATION OF MILK QUALITY PARAMETERS FROM COWS WITH MASTITIS
Палій А. П., Палій А. П., Михальченко С. А.

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КРОЛІВ ГІБРИДУ HY-PLUS / INTENSIFICATION OF HY-PLUS HYBRID RABBIT BREEDING TECHNOLOGY
Платонова Н. П.

ВПЛИВ ФАЗ РІЧНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ НА ДИНАМІКУ РУМІНАТОРНОЇ АКТИВНОСТІ У ЗДОРОВИХ ДІЙНИХ КОРІВ / THE INFLUENCE OF THE PHASES OF THE ANNUAL TECHNOLOGICAL CYCLE ON THE DYNAMICS OF RUMINATOR ACTIVITY IN HEALTHY COW MILKING
Подобєд Л. І., Косов М. О.

ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ ТА М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ ЗА ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНОЇ ЕНЕРГО-ПРОТЕЇНОВОЇ ДОБАВКИ / INTENSITY OF GROWTH AND MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG SHEEP UNDER INFLUENCE OF COMPLEX ENERGY – PROTEIN FOOD ADDITION
Помітун І. А., Косова Н. О., Корх І. В,  Бойко Н. В., Чигринов Є. І., Паньків Л. П., Аксьонов Є. О.

ВПЛИВ ПРИРОСТУ ЖИВОЇ МАСИ ВІВЦЕМАТОК У НЕРЕПРОДУКТИВНИЙ ПЕРІОД НА ЇХ ВІДТВОРНІ ТА МАТЕРИНСЬКІ ЯКОСТІ / THE IMPACT OF WEIGHT GAIN OG SHEEP IN NON-REPRODUCTIVE PERIOD ON REPRODUCTIVE QUALITIES
Помітун І. А., Косова Н. О., Паньків Л. П., Безвесільна А. В.

СПОСІБ ПЕРЕТВОРЕННЯ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ В ЯКІСНІ / METHOD FOR CONVERTING BLOOD QUANTITATIVE INDICATORS INTO QUALITATIVE ONES
Руденко Є. В., Василевський М. В., Єлецька Т.О., Седюк І. Є.

ОЦІНКА МАТОЧНИХ РОДИН ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ / EVALUATION OF MARE FAMILIES OF ORLOV’S TROTTER OF UKRAINIAN POPULATION HORSES
Ткачова І. В., Фролова Г. О, Платонова Н. П.

ФІЛОГЕНЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ПОПУЛЯЦІЯХ СВИНЕЙ ЕВРОПЕЙСЬКОГО І АЗІАТСЬКОГО ПОХОДЖНЕННЯ / PHYLOGENETIC PROCESSES IN EUROPEAN AND ASIAN PIG POPULATIONS
Хохлов А. М., Федяєва А. С., Гончарова І. І., Шевченко О. Б.

МОДЕЛІ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ВІКУ ПЕРШОГО ОТЕЛЕННЯ ЗА ЕКСТЕР’ЄРНИМИ ПОКАЗНИКАМИ / EXTERNAL INDICATION AGE MODELS FOR FIRST CALVING
Шабля В. П.

Пошук по сайту

Оголошення

До уваги користувачів сайту! Відтепер наш ресурс знаходиться за посиланням:

https://lfi-naas.org.ua
 

Ми у соцмережах

Оголошується набір статей до НТБ №131 до 15.11.23 (детальніше)  

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література