ISSN 2312-8402

The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine 2019, № 121

Титульний лист / Title

Зміст / Content

ДО 100-РІЧЧЯ ВОЛКОВА ДМИТРА АНДРІЙОВИЧА – КОРИФЕЯ ВІТЧИЗНЯНОГО КОНЯРСТВА
Помітун І. А., Ткачова І. В.

НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЯРСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІТ НААН (1944–1979): МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ (до 75-річчя від дня заснування лабораторії конярства ІТ НААН)
Кунець В. В.

ПАМ’ЯТІ ДОКТОРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК І. С. ВАКУЛЕНКА
Корх О. В., Петраш В. С., Аксьонов Є. О.

EFFECT OF ROSEMARY ESSENTIAL OIL ON LIPID PEROXIDATION IN THE VARIOUS PLANT OILS
Datsenka A., Kanavod H., Belaya L., Klimovich V., Truchan M., Tkachenko H.

THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THE ETHANOLIC LEAF EXTRACT OF FICUS VASTA FORSSK. (MORACEAE) AGAINST AEROMONAS SPP. STRAINS
Pękala-Safińska А., Tkachenko H., Osadowski Z., Buyun L., Honcharenko V., Prokopiv A.

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КРОЛІВ М'ЯСНОГО НАПРЯМУ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ МАЛОКОМПОНЕНТНИХ КОМБІКОРМІВ / BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD OF RABBITS OF MEAT’S AТ LOW-COMPONENT FEEDING
Аксьонов Є. О.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІШЕННЯ ЕЛЕМЕНТУ ВИРОЩУВАННЯ ТЕЛИЧОК МОЛОЗИВНО-ПРОФІЛАКТОРНОГО ПЕРІОДУ / IMPROVEMENT OF THE TECHNOLOGICAL SOLUTION OF THE ELEMENT OF HEIFERS GROWING CULTIVATION OF THE CHIPS OF THE COLOSTRIC-PREVENTIVE PERIOD
Антоненко С. Ф.

ВПЛИВ ТРАКЕНЕНСЬКОЇ ПОРОДИ НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ КОНЕЙ / THE INFLUENCE OF THE TRAKENEN BREED ON THE FORMATION OF THE UKRAINIAN WARMBLOOD BREED HORSES
Бєлікова К. В., Ткачова І. В., Кунець В. В.

МАСТЬ І ЖВАВІСТЬ КОНЕЙ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ / THE COLOR AND THE LIVELINESS ORLOV’S TROTTING BREED OF HORSES
Буренко А. В., Гопка Б. М.

ОЦЕНКА ПРОИЗВОДЯЩЕГО СОСТАВА ОВЕЦ ПОЛУТОНКОРУННЫХ ПОРОД ПО КОМПЛЕКСУ СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ / ESTIMATION OF THE PRODUCING SHEEP OF SEMI-FINEWOOLED BREEDS ACCORDING TO SET OF BREEDING TRAITS
Герман Ю. И., Герман А. И., Садыков Е. В.

ЯКІСТЬ, ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ПОЖИВНА ЦІННІСТЬ СИЛОСІВ СУМІСНИХ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ТА СОРГО / QUALITY, CHEMICAL COMPOSITION AND NUTRITIONAL VALUE AT JOINT CORN AND SORGHUM CROPS
Дроздов С. Є., Дроздова О. В.

ЗМЕНШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВТРАТ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПОРОСЯТ В ПІДСИСНИЙ ПЕРІОД ШЛЯХОМ УВЕДЕННЯ ДО РАЦІОНІВ ПРОБІОТИЧНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПРЕПАРАТУ / THE DECREASE OF TECHNOLOGICAL LOSSES WHILE RAISING PIGLETS  DURING THE SUCKING PERIOD BY INTRODUCING PROBIOTIC COMPLEX DRUG TO THE RATIONS
Жукорський О. М., Даниленко С. Г., Чорна О. О., Семенов С. О.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗГОДОВУВАННЯ СУХОЇ КУКУРУДЗЯНОЇ БАРДИ ЛАКТУЮЧИМ КОРОВАМ / EFFICIENCY FEEDING OF DRIED CORN DISTILLERS GRAINS TO LACTATING COWS
Золотарьов А. П., Єлецька Л.М., Корх І. В., Полупан Ю. П., Кебко В. Г., Муржа І. І.

СТРЕСЧУТЛИВІСТЬ ЧИСТОПОРОДНИХ ТА ПОМІСНИХ СВИНЕЙ / STRESSITY PUREBRED AND CROSSBRED PIGS
Іванов В. О., Гук М. С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МІКРОКЛІМАТУ ПТАШНИКІВ ТА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПОСЛІДУ КУРЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КЛІТКОВИХ БАТАРЕЙ З РІЗНИМИ СИСТЕМАМИ ПОВІТРОВИДАЛЕННЯ / RESEARCH OF PARAMETERS OF A CHARTER'S MICROCLIMATE AND A CHEMICAL WAY TO LAST CHICKENS FOR USE OF CELL BATTERIES WITH DIFFERENT SURFACE SYSTEMS
Іщенко К. В.

ТЕМПЕРАТУРА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ / ENVIRONMENT TEMPERATURE AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE CATTLE’SPRODUCTIVITY
Кравченко Ю. С., Прусова Г. Л., Золотарьов А. П., Єлецька Л. М., Тимченко Л. А.

ФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГІСТОСТРУКТУРИ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ СВИНЕЙ: ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ / FRACTAL ANALYSIS OF THE PIGS MUSCLE TISSUE HISTOSTRUCTURE: A PRELIMINARY STUDY
Крамаренко О. С., Крамаренко С. С., Лихач А. В., Лихач В. Я.

ЗАПЛІДНЕНІСТЬ ТА БАГАТОПЛІДНІСТЬ СВИНОМАТОК ЗАЛЕЖНО ВІД КРАТНОСТІ ОСІМЕНІННЯ У РІЗНІ ПОРИ РОКУ / FERTILITY AND MULTI-FERTILIZATION OF SOWS DEPENDING ON THE MULTIPLICITY OF INSEMINATION IN DIFFERENT SEASONS
Мартинюк І. М., Церенюк О. М., Акімов О. В.

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА ПРИКЛАДІ СІМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ / RATIONAL USE OF GENETIC RESOURCES ON THE EXAMPLE OF SIMMENTAL BREEDS OF CATTLE
Мирось В. В., Золотарьова С. А., Василець В. Г., Берестова Л. Є., Ковтун С. Б.

РОЗВЕДЕННЯ ЗА РОДИНАМИ ПРИ ВДОСКОНАЛЕННІ СУМСЬКОГО ВНУТРІШНЬОПОРОДНОГО ТИПУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ / BREEDING BY FAMILIES WITH THE IMPROVEMENT OF SUMY INTRA-BREED TYPE OF UKRAINIAN BLACK-AND-WHITE MILK BREED
Обливанцов В. В., Скляренко Ю. І.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ ДО ДОЇННЯ / RESEARCH OF TECHNOLOGICAL RECEPTIONS OF PREPARATION OF HIGH-PRODUCTIVE COWS FOR MILKING
Палій А. П.

ОЦІНКА КОМПОНЕНТІВ КОМБІНАЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ СРІБЛЯСТО-ЧОРНИХ ЛИСИЦЬ РІЗНИХ ЛІНІЙ ЗА ПЛОДЮЧІСТЮ / ASSESSMENT OF COMPONENTS OF COMBINATION ABILITY SILVER BLACK FOXES OF DIFFERENT LINES BY FERTILITY
Петраш В. С.

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДУ АНАТОМІЧНИХ ЧАСТИН ТІЛА ТА М’ЯСНОСТІ КОРІВ ЗНАМ’ЯНСЬКОГО ТИПУ ПОЛІСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ЛІНІЙ / FEATURES OF THE STRUCTURE OF ANATOMICAL PARTS OF THE BODY AND MEATINESS OF COWS OF THE ZNAMENSKY TYPE POLISKA BREED OF DIFFERENT LINES
Попова В. О., Васильєва Ю. О., Цуканова М. О., Боднарчук І. М.

ФОРМУВАННЯ МАТОЧНИХ РОДИН ТА ЇХ РОЛЬ У МІКРОЕВОЛЮЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВЕРХОВОЇ ПОРОДИ / THE FORMATION OF MARE FAMILIES AND THEIR ROLE IN THE MICROEVOLUTION OF THE UKRAINIAN WARMBLOOD HORSE BREED
Ткачова І. В.

Правила оформлення та остання сторінка

Пошук по сайту

Оголошення

До уваги користувачів сайту! Відтепер наш ресурс знаходиться за посиланням:

https://lfi-naas.org.ua
 

Ми у соцмережах

Оголошується набір статей до НТБ №131 до 15.11.23 (детальніше)  

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література