2012 г  2013 г


 

 1. Артеменко О. Б. Низькотемпературна консервація статевих і ембріональних клітин птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.20 „Біотехнологія” / О. Б. Артеменко. – Х., 2002. – 20 с.
 2. Белецкий Е. М. Морфофизиологические характеристики сперматозоидов индюков и их оплодотворяющая способность : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук : спец. 03.00.13 «Физиология человека и животных» / Е. М. Белецкий. – Л., 1989. – 17 с.
 3. Білецька Г. В. Вплив адгезивних факторів на збереження ембріонів курей при заморожуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 „Фізіологія людини і тварин” / Г. В. Білецька. – Х., 1993. – 16 с.
 4. Білецька Я. О. Формування якості зефіру з використанням еламіну та ягідних пюре : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 „Товарознавство харчових продуктів” / Я. О. Білецька. – Х., 2012. – 20 с.
 5. Білянська О. В. Санітарно-гігієнічна та якісна оцінка тушок курей, вирощених у присадибних та фермерських господарствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.06 „Гігієна тварин та ветеринарна санітарія” / О. В. Білянська. – Л., 2012. – 20 с.
 6. Бондаренко Л. В. Гігієнічне обґрунтування використання пробіотику протекто-актив при вирощування молодняку свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. вет. наук : спец. 16.00.06 „Гігієна тварин та ветеринарна санітарія” / Л. В. Бондаренко. – К., 2012. – 21 с.
 7. Василець О. С. Економічна ефективність вирощування помісного молодняку на яловичину в с.-г. підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / О. С. Василець. – Х., 2012. – 20 с.
 8. Казначєєва М. С. Проксидантно-антиоксидантна система у рослин при утриманні мелатоніну : автореф. дис. на здобуття наук. ступеняя канд.. біолю наук : спец. 03.00.04 „Біохімія” / М. С. Казначєєва. – Херсон, 2012. – 20 с.
 9. Капанский А. А. Применение биологических стимуляторов «Фекорд-2004С» и «Оксидат торфа» при выращивании и откорме товарного молодняка свиней : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук : спец. 06.02.08 «Кормление с.-х. животных т технология кормов» / А. А. Капанский. – Гродно, 2012. – 22 с.
 10. Коновалов І. В. Адаптаційні та продуктивні якості свиней породи ландрас в умовах промислової технології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук. : спец. 06.02.04 „Технологія виробництва продуктів тваринництва” / І. В. Коновалов. – Миколаїв, 2011. – 18 с.
 11. Кулинич С. М. Ураження копитець корів спричинені кератомікозами : автореф дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : спец. „Ветеринарна хірургія” / С. М. Кулинич. – К., 2012. – 37 с.
 12. Кунець В. В. Еволюція наукової думки в галузі конярства на теренах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 „Історія науки й техніки” / В. В. Кунець. – К., 2012. – 24 с.
 13. Кучерявий В. П. Морфофункціональна адаптивність свиней та їх продуктивність при використанні в раціонах бактеріальних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.02.02 „Годівля тварин і технологія кормів” / В. П. Кучерявий. – Л., 2012. – 44 с.
 14. Кушнір Р. О. Фармако-токсилогічне обґрунтування дії альфасорбу на організм птиці при Т-2 токсикозі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук. : спец. 16.00.04 „Ветеринарна фармакологія та токсикологія” / Р. О. Кушнір. – Л., 2012. – 20 с.
 15. Морозов В. І. Економічне обґрунтування системи кормозбиральних машин для с.-г. підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 „економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / В. І. Морозов. – Луганськ, 2012. – 20 с.
 16. Наливайко Л. І. Нейсеріоз с.-г. птиці (епізоотологічнийй моніторинг, діагностика та заходи профілакттики) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : спец. 16.00.03 „Ветеринарна мікробіологія та вірусологія” / Л. І. Наливайко. – Х., 2007. – 44 с.
 17. Рожковский А. В. Создание исходных для отбора селекционно-значимых форм в яичном птицеводстве и их биологические особенности : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук : спец. 03.00.15 «Генетика» / А. В. Рожковский. – Ленинград, 1983. – 26 с.
 18. Рябініна О. В. Технологічні прийоми вирощування, утримання та відгодівлі водоплавної птиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук 6 спец. 06.02 04 „Технологія виробництва продуктів тваринництва” / О. В. Рябініна. – Х., 2011. – 20 с.
 19. Сєвідова І. О. Економічна ефективність виробництва овочів у захищеному ґрунті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” / І. О. Сєвідова. – Х., 2012. – 20 с.
 20. Суховуха С. М. Використання відходів олійного виробництва в годівлі молодняку свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 „Годівля тварин і технологія кормів” / С. М. Суховуха. – 20 с.
 21. Тагіров М. Т. Одержання ін’єкованих химер птиці : автореф. дис. наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.23 „Біотехнологія” / М. Т. Тагіров. – Х., 1994. – 16 с.
 22. Труфанова В. А. Действие фузариотоксина Т-2 на с.-х. птицу и биоавтографический метод его определения в кормах : автореф. дис. на соискание ученой стемпени канд. биол. наук. : спец. 03.00.07 «Микробиолгия». – М., 1984. – 24 с.
 23. Чернишенко О. Я. Молочна продуктивність корів при використанні у раціонах рослинних жиро протеїнових концентратів : автореф дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 „Годівля тварин і технологія кормів” / О. Я. Чернишенко. – Л., 2012. – 20 с.
 24. Чуйко М. М. Формування якості макаронних виробів, збагачених на біоорганічні сполуки кальцію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.15 „Товарознавство харчових продуктів” / М. М. Чуйко. – Х., 2012. – 20 с.
 25. Ясевін С. Є. Оцінка та удосконалення інтенсивної технології виробництва молока : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. с.-г. наук : спец. 06.02 04 „Технологія виробництва продуктів тваринництва” / С. Є. Ясевін. – Миколаїв, 2011. – 20 с.

 2012 г.

1. Барабан Ю. О. Особливості функціонального стану центральної нервової і серцево-судинної системи від рівня миш’яку в організмі людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. „Фізіологія людини і тварин” / Ю. О. Барабан. – Сімф., 2012. – 20 с. – (М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Таврій. нац.ун-т ім. В. І. Вернадського).
Шифр 82824 б
2. Братишко Н. И. Биологическая доступность витаминов группы В из новых кормовых средств микробиологического синтеза для цыплят-бройлеров : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук : спец. 03.00. 04 «Биохимия» / Н. И. Братишко. – Боровск. 1987. – 23 с. – (ВНИИ физиологии, биохимии и питания с.-х. животных).
Шифр 82833 б
3. Величко И. М. Совершенствование способов сохранения качества спермы производителей при её консервировании : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. вет. наук : спец. 16.807 «Акушерство и искусственное осеменение» / И. М. Величко. – Х., 1971. – 24 с. – (М-во сел. хоз-ва СССР. Харьк. зоовет. ин-т).
Шифр 82819 б
4. Капланец І. В. Вплив тиреоїдного статусу на температурну залежність функціональних показників скорочення м’яза білих щурів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 „Фізіологія людини та тварин” / І. В. Капланец. – Сімф., 2012. – 20 с. – (М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Таврій. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського).
Шифр 82838 б
5. Катеринич О. О. Оцінка генетичної гетерогенності популяцій курей різного напрямку селекції за кількісними ознаками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 „Розведення та селекція тварин” / О. О. Катеринич. – Х., 1998. – 16 с. – (УААН. Ін-т твар-ва).
Шифр 82828 б
6. Котик А. Н. Этиология, методы диагностики и меры профилактики фузариотоксикозов сельскохозяйственных птиц : автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра вет. наук : спец. 16.00.03 «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология и иммунология» / А. Н. Котик. – Борки, 1992. – 33 с. – (УААН. Ин-т птиц-ва).
Шифр 82829 б
7. Кулинич С. М. Ураження копитець у корів, спричинені кератоміцетами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра вет. наук : спец. 16.00.05 „Вет. хірургія” / С. М. Кулинич. – К., 2012. – 36 с. – (Кабмін України. Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України).
Шифр 82837 б
8. Кулібаба Р. О. Розробка фізіологічних методів попередження прояву насиджування у індичок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.13 „Фізіологія людини та тварин” / Р. О. Кулібаба. Х., 2010. – 19 с. – (НААН. Ін-т твар-ва).
Шифр82821 б
9. Мельник В. А. Переработка и использование отходов птицеводства в условиях птицеводческих хозяйств : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. с.-х. наук : спец. 06.02.02 «Кормление с.-х. животных и технология кормов»; 05.20.01 «Механизация с.-х. пр-ва» / В. А. Мельник. – Загорск, 1991. – 20 с. – (ВНИИ и технол. ин-т птиц-ва).
Шифр 82832 б
10. Мініна О. М. Використання адорантів та фізичних вправ для підвищення ефективності адаптаційних процесів у жінок різного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 „Фізіологія людини та тварин” / О. М. Мініна. – Сімф., 2012. – 20 с. – (М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Таврій. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського).
Шифр 82835 б
11. Моргун Л. М. Кровоносні судини клоакальної сумки курей, гусей та качок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.02 „Патологія, онкологія і морфологія тварин” / О. Є. Петровський. – К., 2012. – 22 с. – (Кабмін України. Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України).
Шифр 82825 б
12. Палій А. П. Удосконалення технологічних прийомів машинного доїння високопродуктивних корів на комплексах промислового типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 „Технологія вир-ва продуктів твар-ва” / А. П. Палій. – Херсон, 2012. – 20 с. – (М-во аграр. політики та продов-ва України. ДВНЗ „Херсон. держ. аграр. ун-т”).
Шифр 82830 б
13. Панькова С. М. Критерії і прийоми оцінки та добору яєчних курей для підвищення ефективності селекції у птахівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 „Розведення та селекція тварин” / С. М. Панькова. – Х., 2006. – (УААН. Ін-т твар-ва).
Шифр82822 б
14. Петровський О. Є. Внутрішньоорганне лімфатичне русло товстої кишки свійських собаки, свині, бика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.02 „Патологія, онкологія і морфологія тварин” / О. Є. Петровський. – К., 2012. – 22 с. – (Кабмін України. Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України).
Шифр 82826 б
15. Рєзникова-Галашевич І. С. Генетична структура українських популяцій білого товстолоба, російського осетра та стерляді за ДНК-маркерами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.15 „Генетика” / І. С. Рєзникова-Галашевич. – Чубинське, 2012. – 20 с. – (НААН. Ін-т розвед. і генет. тварин).
Шифр 82839 б
16. Скорохід А. В. Жирно кислотний склад кормів та інтенсивність процесів гідрогенізації їх полі ненасичених жирних кислот у рубці корів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.04 „Біохімія” / А. В. Скорохід. – Л., 2012. – 16 с. – (НААН. Ін-т біології тварин).
Шифр 82836 б
17. Терещенко А. В. Сохранность сперматозоидов петухов в зависимости от условий криоконсервирования : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук : спец. 03.00.22 «Криобиология» / А. В. Терещенко. – Х., 1988. – 16 с. – (АН УССР. Ин-т проблем криобилогии и криомедицины).
Шифр 82831 б
18. Хвостик В. П. Динаміка генетичної структури птиці при створенні нових та удосконаленні існуючих популяцій яєчних курей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.01 „Розведення та селекція тварин” / В. П. Хвостик. – Х., 2004. – (УААН. Ін-т твар-ва).
Шифр 82820 б
19. Циновый А. В. Физиологические изменения состава молока коров в зависимости от возраста, периода лактации и при первичных нарушениях функции молочной железы : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук : спец. 03.00.13 «Физиология» / А. В. Циновый. – Белогород, 2003. – 25 с. – (Харьк. гос. зоовет акад.).
Шифр 82834 б
20. Черетаєв І. В. Особливості електричних потенціалів нейронів молюсків Helix albaescens Rossm. при дії еталонних і новосинтезованих саліцелатів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 „Фізіологія людини і тварин” / І. В. Черетаєв. – Сімф., 2012. – 20 с. – (М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Таврій. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського).
Шифр 82827 б
21. Шоміна Н. В. Удосконалення технології інкубації яєць курей шляхом підвищення газо- та вологопроникності шкарлупи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.04 „Технологія вир-ва продуктів твар-ва” / Н. В. Шоміна. – Х., 2008. – 20 с. – (УААН. Ін-т твар-ва).
Шифр 82823 б


2013 г.

 1. Андрійчук В. О. Імунобіологічна перебудова в організмі тварин, щеплених проти некробактеріозу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 16.00.03 «Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» / В. О. Андрійчук. – К., 2013. – 24 с.

  Шифр 82860б
 2. Гончарова О. В. Фізіологічне обґрунтування використання гумінових речовин при промисловому розведенні страусів в умовах степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / О. В. Гончарова. – Л., 2012. – 20 с.

  Шифр 82874б
 3. Данько І. О. Епізоотологічний моніторинг лейкозу великої рогатої худоби та удосконалення оздоровчих проти лейкозних заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.03 «Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» / І. О. Данько. – К., 2013. – 20 с.

  Шифр 82875б
 4. Добрянська М. Л. Генетична структура м’ясних порід великої рогатої худоби за різними типами ДНК-маркерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.15 «Генетика» / М. Л. Добрянська. – Чубинське, 2013. – 20 с.

  Шифр 82872б
 5. Журба В. І. Наукова-експериментальне обґрунтування ефективності застосування стовбурових клітин для відновлення патологічно зміненого суглобового хряща у тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» / В. І. Журба. – К., 2013. – 22 с.

  Шифр 82856б
 6. Забродіна Л. П. Нейрофізіологічні механізми впливу електромагнітних полів наднизької частоти на функціональний стан мозку людини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / Л. П. Забродіна. – Х., 2012. – 20 с.

  Шифр 82873б
 7. Кушнір І. М. Фармакотоксилогічна оцінка ветеринарних препаратів за показниками біологічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора вет. наук : спец. 16.00.04 «Вет. фармакологія та токсикологія» / І. М. Кушнір. – Л., 2013. – 39 с.

  Шифр 82868б
 8. Локес П. І. Патологія печінки та органів сечової системи у свійських собак і котів (клініко-біохімічний статус, патогенез, діагностика, лікування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора вет. наук : спец. 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» / П. І. Локес. – К., 2013. – 44 с.

  Шифр 82876б
 9. Мачуський О. В. Удосконалення вакцин проти сибірки тварин та методів контролю їх якості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. вет. наук : спец. 16.00.03 «Вет. мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» / О. В. Мачуський. – К., 2013. – 21 с.

  Шифр 82855б
 10. Михальченко С. А. Особенности и закономерности формирования мясной продуктивности бычков молочных и комбинированных пород : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора с.-х. наук : спец. 06.02.04 «Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства» / С. А. Михальченко. – Белгород, 2001. – 49 с.

  Шифр 82870б
 11. Пазич В. М. Еколого-господарське обґрунтування використання ейхорнії прекрасної (Eichornia crassipes (Mart.) Solms) в умовах Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 «Екологія» / В. М. Пазич. – Л., 2012. – 20 с.

  Шифр 82865б
 12. Піхтірьова А. В. Секретоутворююча функція молочної залози свиноматок залежно від типу вищої нервової діяльності та її корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / А. В. Піхтірьова. – Л., 2013. – 20 с.

  Шифр 82852б
 13. Сидір Н. П. Біохімічні показники крові та молока вівцематок за умов використання у раціонах різних рівнів мінеральних елементів (S, I, Cu, Zn, Co) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Н. П. Сидір. – Л., 2013. – 20 с.

  Шифр 82862б
 14. Синенко С. В. Фармакологічна дія гомеопатичних препаратів у дослідах на інтактних і хворих на катаральний гастроентерит поросятах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.04 «Вет. фармакологія та токсикологія» / С. В. Синенко. – Л., 2013. – 20 с.

  Шифр 82869б
 15. Синявіна Ю. В. Підвищення ефективності виробництва м’яса бройлерів у сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Ю. В. Синявіна. – Х., 2013. – 20 с.

  Шифр 82857б, 82859б
 16. Смирнов И. В. Разработка теоретических основ и техники искусственного осеменения сельскохозяйственных животных : докл. (вместо автореф.), обобщ. опубл. науч. работы, представл. на соискание ученой степени доктора биол. наук / И. В. Смирнов. – К., 1964. – 48 с.

  Шифр 82864б
 17. Тибінка А. М. Структура, васкуляризація та іннервація кишечнику у курей з різною типологією автономних впливів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора вет. наук : спец. 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» / А. М. Тибінка. – К., 2013. – 38 с.

  Шифр 82854б, 82861б
 18. Тимчук С. С. Інтенсифікація виробництва молока і яловичини шляхом згодовування худобі нетрадиційних кормів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів» / С. С. Тимчук. – Л., 2013. – 20 с.

  Шифр 82871б
 19. Тітов Д. В. Патоморфологічні зміни в плодів великої рогатої худоби при інфекційному ринотрахеїті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» / Д. В. Тітов. – К., 2013. – 20 с.

  Шифр 82867б
 20. Трокоз В. О. Стимуляція фізіологічних процесів у організмі тварин біологічно активними речовинами різного походження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / В. О. Трокоз. – Л., 2013. – 48 с.

  Шифр 82853б
 21. Халін С. Ф. Технологічні прийоми підвищення продуктивності сіножатей на схилових землях лівобережного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво» / С. Ф. Халін. – К., 2013. – 25 с

  Шифр 82858б
 22. Шаповалов С. О. Регуляція есенційними мікроелементами резистентності організму тварин до несприятливих факторів довкілля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора біол. наук : спец. 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / С. О. Шаповалов. – Х., 2011. – 38 с.

  Шифр 82878б
 23. Шовкопляс А. Ш. Механізм забезпечення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / А. Ш. Шовкопляс. – Луганськ, 2013. – 20 с.

  Шифр 82863б

 

 

 

Пошук по сайту

Оголошення

До уваги користувачів сайту! Відтепер наш ресурс знаходиться за посиланням:

https://lfi-naas.org.ua
 

Ми у соцмережах

Оголошується набір статей до НТБ №131 до 15.11.23 (детальніше)  

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література