2012 р.   2013 р.


 1. Аграрний вісник Причорномор’я. С.-г. та біол. науки : зб .наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Одес. держ. аграр. ун-т. – О., 2011. – Вип. 58. – 234 с.
 2. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. / Беларус. гос. с.-х. акад. – Горки, 2009. – Вып. 12, Ч. 2. – 532 с. – (2 экз.).
 3. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. / Беларус. гос. с.-х. акад. – Горки, 2011. – Вып. 14, Ч. 1. – 368 с. – (2 экз.).
 4. Бюлетень Державної наукової с.-г. бібліотеки НААН. – К., 2011. – Вип. 1. – 228 с.
 5. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук зб / УААН. Ін-т експеримент. і клініч. вет. медицини. – Х., 2008. – Вип. 91. – 552 с.
 6. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук зб / УААН. Ін-т експеримент. і клініч. вет. медицини. – Х., 2009. – Вип. 92. – 564 с.
 7. Ветеринарна медицина : міжвід. темат. наук зб / УААН. Ін-т експеримент. і клініч. вет. медицини. – Х., 2011. – Вип. 95. – 454 с.
 8. Вівчарство : міжвід. темат. наук. зб. / УААН. Ін-т твар-ва степ. р-нів „Асканія-Нова”. – Нова Каховка : Пиел, 2011. – Вип. 36. – 208 с.
 9. Вісник Степу : наук. зб. / НААН. Кіровоград. ін-т АПВ. – Ювіл. вип. – Кіровоград, 2011. – 228 с.
 10. Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2011. – Вип. 11 (22). – 157 с. – (Сер. „Агрономія і біологія”).
 11. Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільськ. госп-ва ім. Петра Василенка / М-во аграр. політики України. – Х., 2011. – Вип. № 108 „Сучасні проблеми вдосконалення техн. систем і технологій у тваринництві”. – 354 с.
 12. Збірник наук. пр. Подільськ. держ. аграр.-техн. ун-ту. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Вип. 18. – 552 с.
 13. Збірник наук. пр. Подільськ. держ. аграр.-техн. ун-ту. – Кам’янець-Подільський, 2011. – – Вип. 19. – 584 с.
 14. Збірник наук. пр. Луган. нац. аграр. ун-ту. – 2008. – № 96. – 110 с. – (Сер. „Біол. науки”).
 15. Зоотехнічна наука Беларуси : сб .науч. тр. / Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по животноводству. – Жодино, 2011. – Т. 46, Ч. 1. – 240 с.
 16. Зоотехнічна наука Беларуси : сб .науч. тр. / Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по животноводству. – Жодино, 2011. – Т. 46, Ч. 2. – 386 с.
 17. Корми і кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. – Вінниця, 2011. – Вип. 68. – 191 с.
 18. Корми і кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. – Вінниця, 2011. – Вип. 69. – 248 с. – (2 экз.).
 19. Корми і кормовиробництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. – Вінниця, 2011. – Вип. 70. – 248 с. – (2 экз.).
 20. Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві : зб. наук. пр. / НААН. Ін-т механізації тварин-ва. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 1 (7). – 269 с.
 21. Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві : зб. наук. пр. / НААН. Ін-т механізації тварин-ва. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 2 (8). – 239 с.
 22. Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті : матеріали VI держ. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та докторантів (16–17 трав. 2007 р.) / М-во аграр. політики України ; Білоцерк. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2007. – 98 с.
 23. Науковий вісник „Асканія-Нова” / Ін-т тварин-ва степових р-нів ім. М. Ф. Іванова „Асканія-Нова”. – Нова Каховка : Пиел, 2011. – Вип. 4. – 269 с.
 24. Науковий вісник ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2011. – Вип. 7 (83). – 142 с.
 25. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – 2009. – Луганськ, 2009. – № 2. – 294 с. – (Сер. „Техн. науки”).
 26. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Елтон-2, 2010. – № 12. – 376 с. – (Сер. „С.-г. науки”).
 27. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ, 2010. – № 20. – 343 с. – (Сер. „Техн. науки”).
 28. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Елтон-2, 2011. – № 25. – 314 с. – (Сер. „С.-г. науки”).
 29. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Елтон-2, 2011. – № 26. – 372 с. – (Сер. „Екон. науки”).
 30. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Елтон-2, 2011. – № 31. – 283 с. – (Сер. „Вет. науки”).
 31. Наук. вісн. Луган. нац. аграр. ун-ту. – Луганськ : Елтон-2, 2011. – № 33. – 140 с. – (Сер. „с.-г. науки”).
 32. Наукове забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Лісостепу України. – К. : Алефа, 2003. – Т. 2. – 352 с.
 33. Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 160, Ч. 1. – 364 с. – (Сер. „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”).
 34. Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 160, Ч. 2. – 324 с. – (Сер. „Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”).
 35. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т землеробства і тваринництва захід. регіону. – Л.–Оброшино, 2010. – Вип. 52, Ч. I. – 216 с.
 36. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т землеробства і тваринництва захід. регіону. – Л.–Оброшино, 2010. – Вип. 52, Ч. II. – 212 с.
 37. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Харк. держ. зоовет .акад. – Х., 2003. – Вип. 11 (35), Ч. 2. Вет. науки. – 470 с.
 38. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Харк. держ. зоовет. акад. – Х., 2010. – Вип. 21, Ч. 1. С.-г. науки. – 308 с.
 39. Програма Дев’ятої між нар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю навч.-наук. ін-ту (ф-ту) техн. сервісу [„Інженер.-техн. забезп. інновац. технології сервісу машин”], (Харків, 24–25 берез. 2011 р.). – Х., 2011. – 28 с.
 40. Рекомендації щодо розробки технологічного процесу виробництва сої на богарних землях / НААН. Ін-т кормів та сільськ. госп-ва Поділля ; Ін-т землероб ; Селекц.-ген. ін-т 4 Ін-т земемлероб. під. р-ну. – Вінниця, 2012. – 16 с.
 41. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т розвед. і генетики тварин. – К. : Аграрна наука, 2010. – Вип. 44. – 224 с.
 42. Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т розвед. і генетики тварин. – К. : Аграрна наука, 2011. – Вип. 45. – 348 с.
 43. С.-г. мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т с.-г. мікробіології ; НАН. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. – Чернігів : ЦНП, 2011. – Вип. 13. – 184 с.
 44. Таврійський науковий вісник / М-во аграр. політики України, Херсон держ. аграр. ун-т. – Херсон, 2011. – Вип. 75, Ч. 2. – 411 с.
 45. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2009. – Вип. 1 (67). – 86 с.
 46. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2011. – Вип. 5 (82). – 93 с.

2012 р.

 1. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. в 2-х частях / Учр-е образования «Белорус. гос. с.-х. акад.» – Горки : БСХА, 2012. –….
  Вип. 15, ч. 1. – 450 с.
  Шифр 109639
  Вип. 15, ч. 2. – 452 с.
  Шифр 109640
  2. Актуальные проблемы современного птицеводства : материалы ХІІ Укр. конф. по птиц-ву с междунар. участием (г. Алушта, 19-22 сен. 2011 г.) / Укр. отд-е. Всемир. науч. ассоц-и по птиц-ву. – Х, 2011.– 356 с.
  Шифр 109634, 109635
  3. Біологія тварин (наук.-теорет. журн.) / НААН. Ін-т біології тварин. – Л., 2012. – Т. 14, № 1 – 2. – 718 с.
  Шифр 109628
  4. Ветеринарна медицина : міжвідом. темат. наук. зб. / НААН. ННЦ «Ін-т експеримен. і клініч. вет. медицини». – Х,, 2012. – Вип. 96. – 364 с.
  Шифр 109653
  5. Вівчарство : міжвідом. темат. наук. зб. / УААН. Ін-т твар-вав степ. районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова», Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства. – Нова Каховка : Пиел, 2011. – Вип. 36. – 206 с.
  Шифр 109641
  6. Вісник Степу / Кіровоград. Ін-т АПВ, НААН. ЦНЗ АПВ Кіровоград. Області. – Кіровоград: КОД, 2012. – Ювіл. вип. до 100-річчя Кіровоград. ін-ту АПВ, Ч. 2 «Агропромислове виробництво України – стан та перспективи розвитку» : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (31 трав. – 1 черв. 2012 р.). – 308 с.
  Шифыр 109651
  7. Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – Суми, 2011. – Вип. 7 (19). – 122 с. (Сер. «Твар-во»).
  Шифр 109650
  8. Науковий вісник «Асканія-Нова» : наук.-теорет. журн. / Ін-т твар-вав степ. районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія-Нова», Нац. наук. селекц.-генет. центр з вівчарства. – Нова Каховка : Пиел, 2012. – …
  Вип.5, ч. 1.– 308 с.
  Шифр 109644
  9. Вип.5, ч. 2.– 350с .
  Шифр 109645
  10. Науковий вісник Луган. нац. аграр. ун-ту / Мін аграр. політики України. Луган. Нац. аграр. ун-т. – Луганськ: Елтон-2, 2012. – № 34. – 404 с. (Сер. «Економ. науки»).
  Шифр 109629
  11. Науково-технічний бюллетень / НААН. Мін аграр. політики та прод-ва України. Ін-т біології тварин, ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. – Л., 2012. –…
  Вип. 13, № 1 – 2. – 490 с.
  Шифр 109626
  12. Вип. 13, № 3 – 4. – 466 с.
  Шифр 109627
  13. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідом. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т землероб. і твар-ва захід. регіону. – Л.-Оброшино, 2010. – Вип. 52, ч. ІІ. – 216 с.
  Шифр 109631
  14. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвідом. Темат. наук. зб. / НААН. Ін-т землероб. і твар-ва захід. регіону. – Л.-Оброшино, 2011. – …
  Вип. 53, ч. І. – 178 с.
  Шифр 109632
  Вип. 53, ч. ІІ. – 230 с.
  Шифр 109633
  15. Повышение интенсивности и конкурентоспособности отраслей животноводства : тезисы Междунар. Науч.-практ. конф. (14 – 15 сент. 2011 г.) / Республ. унитарное предпр-е «Науч.-практ. центр НААН Беларуси по жив-ву». – Жодино, 2011. – …
  Ч. 1. – 260 с.
  Шифр 109636
  Ч. 2. – 426 с.
  Шифр 109637
  16. Птахівництво : міжвідом. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т птах-ва. – Х., 2012. – Вип. 68. – 484 с.
  Шифр 109623
  17. Розведення і генетика тварин : міжвідом. темат. наук. зб. / НААН. Ін-т розвед. і генетики. – К., 2012. – Вип. 46. – 372 с.
  Шифр 109643
  18. Современные тенденции и технологические инновации в свиноводстве : материалы ХІХ Междунар. науч.-практ. конф. / НААН Беларуси. Республ. унитарное предпр-е «Науч.-практ. центр НААН Беларуси по жив-ву», Учр-е образования «Белорус. гос. с.-х. акад.». – Жодино-Горки, 2012. – 386 с.
  Шифр 109638

 2013 р.

 1. Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. науч. тр. в 2 ч. / М-во сел. хоз-ва и прод-ия Респ. Беларусь, Глав. упр. образования, науки и кадров, УО «БГСХА» – Горки, 2012. – Вып. 15. –
  Ч. 1. – 451 с.

  Шифр 109819
  Ч. 2. – 452 с.

  Шифр 109820
 2. Біологія тварин : наук.-теорет. журн. / НААН, Ін-т біології тварин. – Л., 2013. – Т. 15, № 1. – 175 с.

  Шифр 109913, 109867
 3. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони / НААН, Ін-т сіл. госп-ва степ. зони. – Д., 2011. – № 1. – 204 с.

  Шифр 109814
 4. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони / НААН, Ін-т сіл. госп-ва степ. зони. – Д., 2012. – № 2. – 204 с.

  Шифр 109815
 5. Ветеринарна медицина : міжвід. тем. наук. зб. / НААН, ННЦ   «Ін-т експерим. і клініч. вет. медицини». – Х., 2012. – Вип. 96. – 366 с.

  Шифр 109813
 6. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2009. – Вип. 4 (51). – 287 с.

  Шифр 109852
 7. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2010. – Вип. 1 (52). – 150 с.

  Шифр 109854
 8. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2010. – Вип. 1 (52), т. 1. – 259 с.

  Шифр 109853
 9. Вісник аграрої науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2010. – Вип. 3 (55), т. 2, ч. 1. – 251 с.

  Шифр 109855
 10. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України. Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2010. – Вип. 4 (57). – 286 с.

  Шифр 109856
 11. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2011. – Вип. 1 (58). – 242 с.

  Шифр 109847
 12. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2011. – Вип. 2 (59). – 226 с.

  Шифр 109849
 13. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2011. – Вип. 4 (63), т. 3, ч. 1. – 145 с.

  Шифр 109850
 14. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2011. – Вип. 4 (64), т. 3, ч. 2. – 173 с.

  Шифр 109851
 15. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2012. – Вип. 1 (65). – 146 с.

  Шифр 109846
 16. Вісник аграрної науки Причорномор’я / М-во аграр. політики України, Миколаїв. держ. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2012. – Вип. 2 (66). – 195 с.

  Шифр 109848
 17. Вісник Житормирського національного аграрного університету : наук.-теорет. зб. – Житомир, 2010. – № 1 (26), т. 2. – 415 с. – (Сер. «Екон. науки»).

  Шифр 109798
 18. Вісник Степу : наук. зб. / НААН, Кіровогр. ін-т АПВ, Центр наук. забезп. АПВ Кіровогр. обл. – Кіровоград : Код, 2011. – Ювіл. вип. : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів [«Агропром. вир-во України – стан та перспективи розвитку»], (24 берез. 2011 р.). – 226 с.

  Шифр 109803
 19. Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / М-во аграр. політики та прод-ва України. – Суми, 2011. – Вип. 7 (19). – 122 с. – (Сер. «Тваринництво»).

  Шифр 109812
 20. Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / М-во аграр. політики та прод-ва України. – Суми, 2012. –               Вип. 10 (20). – 170 с. – (Сер. «Тваринництво»).

  Шифр 109809
 21. Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / М-во аграр. політики та прод-ва України. – Суми, 2012. –               Вип. 12 (21). – 151 с. – (Сер. «Тваринництво»).

  Шифр 109811
 22. Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. / М-во аграр. політики та прод-ва України. – Суми, 2013. – Вип. 1 (22). – 150 с. – (Сер. «Тваринництво»).

  Шифр 109810
 23. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / М-во аграр. політики та прод-ва України. – Х., 2013. – Вип. № 132. – 501 с. – (Сер. «Техн. системи і технології твар-ва»).

  Шифр 109873
 24. Вісник Черкаського Інституту агропромислового виробництва : міжвід. тем. зб. наук. пр. / НААН, Черкас. ін-т АПВ. – Сміла, 2011. – Вип. 11. – 189 с.

  Шифр 109807
 25. Збірник наукових праць / М-во аграр. політики та прод-ва України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 20. – 536 с.

  Шифр 109799
 26. Зоотехническая наука Беларуси : сб. науч. тр. / РУП            «Науч.-практ. центр НАН Беларуси по жив-ву». – Жодино, 2012. – Т. 47, ч. 1. – 370 с.

  Шифр 109823
 27. Итоги научно-исследовательской работы за 1984 год / ВАСХНИЛ, ЮО, НИИЖ Лесостепи и Полесья. – Х., 1985. – 104 с.

  Шифр б/н
 28. Корми і кормовиробництво : міжвід. тем. наук. зб. / НААН, Ін-т кормів та сіл. госп-ва Поділля. – Ввнниця, 2012. – Вип. 74. – 300 с.

  Шифр 109833
 29. Механізація, екологізація та конвартаці біосировини у твар-ві : зб. наук. пр. / УААН, Ін-т механізації твар-ва. – Запоріжжя, 2009. –            Вип. 1 (3, 4). – 340 с.

  Шифр 109808
 30. Науковий вісник ветеринарної медицини : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики та продов-ва України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т. –             Біла Церква, 2011. – Вип. 8 (87). – 212 с.

  Шифр 109800
 31. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету / М-во аграр. політики і прод-ва України, Луган. нац. аграр.    ун-т. – Луганськ : Еллтон-2, 2012. – № 37. – 148 с. – (Сер. «Вет. науки»).

  Шифр 109805
 32. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету / М-во аграр. політики і прод-ва України, Луган. нац. аграр.    ун-т. – Луганськ : Еллтон-2, 2012. – № 40. – 265 с. – (Сер. «Вет. науки»).

  Шифр 109806
 33. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету / М-во аграр. політики і прод-ва України, Луган. нац.. аграр.   ун-т. – Луганськ, 2013. – № 44. – 466 с. – (Сер. «Вет. науки»).

  Шифр 109880
 34. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 159, ч. 4. – 284 с. – (Сер. «Педагогіка, психологія, філософія»).

  Шифр 109858
 35. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 160, ч. 1. – 364 с. – (Сер. «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»).

  Шифр 109859
 36. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – Вип. 160, ч. 2. –324 с. – (Сер. «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»).

  Шифр 109868
 37. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – Вип. 172, ч. 4. – 175 с. – (Сер. «Вет. медицина, якість і безпека продукції твар-ва»).

  Шифр 109869
 38. Свинарство : міжвід. тем. наук. зб. / НААН, Ін-т свин-ва і АПВ. – Полтава, 2012. – Вип. 60. – 172 с.

  Шифр 109802
 39. Свинарство : міжвід. тем. наук. зб. / НААН, Ін-т свин-ва і АПВ. – Полтава, 2012. – Вип. 61. – 178 с.

  Шифр 109801
 40. Свинарство : міжвід. тем. наук. зб. / НААН, Ін-т свин-ва і АПВ. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2013. – Вип. 62. – 210 с.

  Шифр 109797
 41. Современные тенденции и технологические инновации в свиноводстве : материалы XIX Междунар. науч.-практ. конф. (Горки, 4–6 окт. 2012 г.) / НАН Беларуси, РУП «Науч.-практ. центр НАН Беларуси по жив-ву», УО «БГСХА». – Жодино–Горки, 2012. – 386 с.

  Шифр 109878
 42. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2010. – Вип. 4 (77). – 70 с.

  Шифр 109804
 43. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. пр. / М-во аграр. політики України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2011. – Вип. 6 (88). – 104 с.

  Шифр 109866

 

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

 

 

Оголошується набір статей до чергового 128 номеру НТБ (правила оформлення)

Наукометричні профілі науковців ІТ НААН (подивитися)

Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література