Return to content

article

 

Tsereniuk O. M.,  Doctor of Agricultural Sci., docent
https://orcid.org/0000-0003-4797-9685
Akimov O. V.,Candidate of Agricultural Sci., senior scientist,
https://orcid.org/0000-0002-1938-0459
Institute of Animal Science NAAS
Babicz M., dr. hab., Professor
https://orcid.org/0000-0002-2836-627X
Kropiwiec-Domańska K., Dr. inz.
https://orcid.org/0000-0001-7722-561X
University of Life Sciences in Lublin, Poland

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2021-125-227-237

Keywords: pigs, breeding, Welsh breed, Landrace breed, selection, breeding facility.

Abstract

The analysis of the facilities for breeding for Landrace and Wales pigs in Ukraine was carried out; it was established that as of 01.01.2021 there were 16 breeding facilities for Landrace pigs in Ukraine. It identifies that in comparison to last year the number of facilities has decreased by one. Heterogeneity in geographical location was identified; so out of 25 regions (together with the ARC), 13 have breeding facilities for breeding Landrace pigs and in one region there is a breeding facility for breeding Walsh pigs. Accordingly, in 12 (together with the ARC) regions, there are no breeding facilities for both breeds. There is a disproportion in the number of boars and sows in some breeding facilities. So the average number of breeding stock at 1 breeding plant for Landrace pig breed is 350 heads. However, at the same time, in the Ternopil region within one breeding plant there are 1080 sows, and in the Mykolaiv region 70 heads. Assessment of the level of reproductive qualities of sows indicates the need for further improvement of these indicators in most farms. Thus, the analysis of the multiple fertility rate between the facilities for the Landrace breed proved that the difference between the farms with the smallest and largest fertility indicator is 9.1 heads or 206 %. It should be noted that in most farms this indicator is 11–12.3 heads. In terms of litter weight at 2 months, there is also a significant difference between the farms with the smallest and largest indicators and it is 141 kg or 187 %. Accordingly, the SIVYAS index in farms ranged from 76.5 to 147.1. Although in Ukraine there is only one farm for breeding pigs of the Welsh breed, the animals have rather high indicators of reproductive qualities. So the multiple fertility was 12.8 heads, the weight of the litter at 2 months was 210 kg, respectively, the SIVYAS index was 109.5.

 References

 1. Ahapova, Ye. M., Susol, R. L. (2015). Uzahalnennia selektsiino-tekhnolohichnykh osnov stvorennia ta praktychnoho vykorystannia perspektyvnoho henotypu svynei odeskoho rehionu [Generalization of selection and technological bases of creation and practical use of the perspective genotype of pigs in the Odessa region]. Visnyk ahrarnoi nauky PrychornomoriaUkrainian Black Sea region agrarian science. Mykolaiv, 2(2). 63‑70. [in Ukrainian].
 2. Povod, M. H. & Khramkova, O. M. (2017). Vidtvoriuvalna zdatnist svynomatok zarubizhnoi selektsii v umovakh intensyvnoi tekhnolohii [Reproductive ability of sows of foreign selection in the conditions of intensive technology]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo – Bulletin of Sumy National Agrarian University. Series: Livestock. Sumy, 5(2), 119–122. [in Ukrainian].
 3. Ibatullin, M. I. (2017). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady rozvytku pleminnoho svynarstva Ukrainy [Organizational and economic principles of breeding pig breeding in Ukraine].  Ahrosvit – Agrosvit, 19–20, 24–29 [in Ukrainian].
 4. Melnyk, V., Kravchenko, O., & Kohut, O. (2018). Morfometrychni pokaznyky reproduktyvnykh orhaniv remontnykh knurtsiv riznykh porid[Morphometric parameters of reproductive organs of repair boars of different breeds]. Tvarynnytstvo Ukrainy – Livestock of Ukraine, 2-3, 38-42. [in Ukrainian].
 5. Pundyk, V. P., Tesak, H. V. (2019). Udoskonalennia stankovoho obladnannia dlia utrymannia pidsysnykh svynomatok z porosiatamy [Improvement of easel equipment for keeping suckling sows with piglets]. Svynarstvo – Swine breeding. Poltava, 73, 57–60. [in Ukrainian].
 6. Tsereniuk, O. M., Korkh, I. V., Akimov, O. V., Stryzhak, T. A., Shkavro, N. M., Khvatova, M. A., Martyniuk, I. M., Palahuta, A. V., Tronchuk, A. I., Chereuta, Yu. V., Tymofiienko, I. M., Romanova, V. O., Tsereniuk, M. V. & Maltsev, O. M. (2015). Pidvyshchennia realizatsii henetychnoho potentsialu produktyvnosti svynei porid landras i uels za vidtvoriuvalnymy ta vidhodivelnymy yakostiamy [Improvement of realization of genetic potential of productivity of pigs of Landrace and Welsh breed for reproductive and fattening qualities]. Kharkiv : Instytut tvarynnytstva NAAN. [in Ukrainian].
 7. Tsereniuk, O. M. (2006). Uelska poroda svynei ukrainskoi selektsii [The Welsh breed of pigs of Ukrainian breeding]. Dnipropetrovsk : DDAU. [in Ukrainian].
 8. Khramkova, О. М., 2019. Vidtvoriuvalni yakosti svynomatok za riznykh poiednan porid i typiv [Reproductive qualities of sows in different combinations of breeds and types]. Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 7 (2), 115‑119. DOI: 10.32819/2019.71021. [in Ukrainian].
 9. Tsereniuk, O. M., Akimov, O. V., Shkavro, N. V. & Chereuta, Yu. V. (2019). Indeksy budovy tila dvoporodnykh remontnykh svynok ta svynomatok [Body structure indices for two-offspring pigs and sows.]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN – The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine. Kharkiv, 122, 248‑257. DOI : 10.32900/2312-8402-2019-122-248-257. [in Ukrainian].
 10. Martinyuk, І. М., Tsereniuk, O. M. & Akimov, O. V. (2019). Zaplidnenist ta bahatoplidnist svynomatok zalezhno vid kratnosti osimeninnia u rizni pory roku [Fertilization and multiplicity of sows depending on the frequency of insemination at different times of the year]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN – The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine. Kharkiv, 121, 156‑162. DOI : 10.32900/2312-8402-2019-121-156-162. [in Ukrainian].
 11. Tsereniuk, O., Susol, R., Bordun, O., Paliy, A., Shkromada, O., Akimov, O. & Tsereniuk, M. (2019). Dependence of sows` phenotypic consolidation of productivity on the reason of their culling due in index selection. Porc Res.,  9(1), 15‑20. [in Romania].
 12. Tsereniuk, O., Tsereniuk, M., Akimov, O., Paliy, A., Nanka, O., Shkromada, O., & Pomitun, I. (2018). Dependence of sows’ productivity on the reason of their culling, in index selection. Porc Res., 8 (1), 17‑23. [in Romania].
 13. Khalak, V. I., Hutyi, B. V. & Stadnytska, O. I. (2019). Vidhodivelni ta m’iasni yakosti molodniaku svynei riznoho pokhodzhennia ta intensyvnosti formuvannia u rannomu ontohenezi [Feeding and meat qualities of young pigs of different origin and intensity of formation in early ontogenesis]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S. Z. Gzhytskoho. Seriia : Silskohospodarski naukyScientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences. Lviv, 21(91), 10‑15. URL: https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9102. [in Ukrainian].
 14. Hanenberg, E. H. A. T., Knol, E. F. & Merks, J. W. M. (2001). Estimates of genetic parameters for reproduction traits at different parities in Dutch Landrace pigs. Livestock Production Science, 69(2), 179‑186. DOI:  10.1016/S0301-6226(00)00258-X
 15. Kramarenko, S. S., Kramarenko, O. S., Luhovyy, S. I., Lykhach, A. V. & Lykhach, V. Ya. (2019). Analiz holovnykh komponent (PCA) oznak vidtvorennya svynomatok velykoyi biloyi porody [Principal Component Analysis (PCA) of sows reproduction of Large White breed]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria – –Ukrainian Black Sea region agrarian science. Mykolaiv, 2, 75‑81. DOI : 10.31521/2313-092X/2019-2(102). [in Ukrainian].
 16. Tsereniuk, O. M., Khvatov, A. I., Stryzhak, T. A. & Kovalenko, V. P. (2010). Obiektyvna otsinka materynskoi produktyvnosti svynei [Objective evaluation of maternal pig productivity]. Tavriiskyi naukovyi visnykTaurida Scientific Herald. Series: Rural Sciences . Kherson, 69, 112‑126. [in Ukrainian].
 17. Rukavytsya, A. A. (2016). Analiz vplyvu vykorystannya selektsiynykh (otsinochnykh) indeksiv u yakosti kryteriyiv vidboru na vidtvoryuval`ni yakosti svynomatok ukrayins`koyi m`yasnoyi porody [Analysis of the influence of the use of breeding (evaluation) indices as selection criteria on reproductive qualities of sows of Ukrainian Meat breed]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAAN – The Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine. Kharkiv, 115, 195‑202. [in Ukrainian].
 18. Stryzhak T. A., Tserenyuk O. M., Hetya A. A., Akimov O. V. & Stryzhak A. V. (2018). Henetychnyy potentsial ta stupin realizatsiyi vidtvoryuvalnykh yakostey svynomatok osnovnykh rodyn u porodakh landras i uelska [Genetic potential and degree of realization of reproductive qualities of sows of main families in Landrace and Welsh breeds]. Visnyk ahrarnoi nauky PrychornomoriaUkrainian Black Sea region agrarian science. Mykolaiv, 2, 78‑82. [in Ukrainian].
 19. Kovalenko, T. S., Surzhenko, M. V. (2013). Vyvchennya typiv uspadkuvannya polihennykh oznak produktyvnosti svyney [Study of types of inheritance of polygenic features of pig productivity]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Tvarynnytstvo, 1, 76‑78. [in Ukrainian].
 20. Romanova, O. V., Pryima, S. V., Polupan, Yu. P., Basovskyi, D. M. (2021). Derzhavnyi reiestr subiektiv pleminnoi spravy u tvarynnytstvi za 2020 rik [State register of breeding entities in animal husbandry for 2020]. (Vol. ІІ). Kyiv [in Ukrainian].
 21. Instruktsiia z bonituvannia svynei; Instruktsiia z vedennia pleminnoho obliku u svynarstvi [Instructions for grading pigs; Instructions for keeping breeding records in pig breeding] (2003). Kyiv : VPT «Kyivskyi universytet» [in Ukrainian].

 

Return to content

article

 

Khalak V. I., Candidate of Agricultural Sci., senior scientist,
https://orcid.org/0000-0002-4384-6394
State Institution «Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine»
Gutyj B. V., Doctor of Veterinary Medicine. Sci., Professor,
https://orcid.org/0000-0002-5971-8776
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Korkh I. V., Candidate of Agricultural Sci., senior scientist,
https://orcid.org/0000-0002-8077-895X
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2021-125-216-226

Keywords: sow, reproductive qualities, breeding value, evaluation index, discreteness, variability, correlation

Abstract

 The article presents the results of studies of reproductive qualities of sows of different classes of distribution according to some evaluation indexes, the level of their discreteness and correlation. The study was conducted in agricultural enterprises of the Dnipropetrovsk region and the laboratory of animal husbandry of the State Institution «Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine». The work was performed according to the research program of NAAS №30 «Pigbreeding».

Evaluation of sows for reproductive qualities was carried out taking into account the following characteristics: fertility, goal; high fertility, kg, milk yield, kg; nest weight at the time of weaning at the age of 28 days, kg, safety, %. The level of discrete features of reproductive qualities was calculated by the method of V. V. Seromolot, S. I. Svyatchenko (1984), indexes of reproductive qualities (I) – by the method of M. D. Berezovsky (quoted by P. A. Vashchenko, 2019), IRQ – according to the method of I. P. Sheiko and others (2006), biometric processing of research results – according to the methods of G. F. Lakin (1990).

It is established that sows of the Large White breed of the controlled herd are characterized by high indicators of reproductive qualities. Taking into account the class of distribution of animals according to the index Berezovsky M. D. and the index of reproductive qualities of the sow (IRQ) a significant difference was found in fertility (4.1-4.2 goals), milk yield (23.523.7 kg) and nest weight at the time of weaning at the age of 28 days 25.2 kg). The discreteness factor (D) of reproductive traits in sows of the experimental groups ranged from 0.028 to 0.288. The number of significant correlation coefficients between the traits of reproductive qualities of sows and evaluation indices is equal to 90.00 %. The relationship between the index Berezovsky M. D. and the index of reproductive qualities of the sow (IRQ) is equal to 0.990 ± 0.0017 (tr=580.12; p<0.001). This indicates the effectiveness of their use in further breeding and breeding work with pigs of Large White breed. The use of sows of class M+ provides additional products at the level of +16.79–16.98 % or +421.06 -+416.35 UAH/head.

References

 1. Bekenev, V. A. (2007). Selektsiya sviney [Selection of pigs]. Novosibirsk: RASKHN, SО. [in Russian].
 2. Bazhov, G. M., & Komlackij, V. I. (1989). Biotehnologija intensivnogo svinovodstva [Biotechnology of intensive pig breeding]. Moscow : Rosagropromizdat [in Russian].
 3. Hetya, A. A. (2009). Orhanizatsiya selektsiynoho protsesu v suchasnomu svynarstvi. [Organization of the selection process in modern pig breeding]. Poltava : Poltavskiy literator [in Ukrainian].
 4. Tserenyuk, O. M., Akimov, O. V., & Chalyі, O. I. (2012). Porodno-liniyna hibrydyzatsiya v svynarstvi Kharkivskoyi oblasti [Breed-linear hybridization in pig breeding of Kharkiv region]. Rozvytok naukovoyi spadshchyny profesora M.D. Lyubetskoho shchodo rozvedennya i selektsiyi silskohospodarskykh tvaryn : materialy Mizhnarodnoyi naukovoyi konf. – Rozvytok naukovoi spadshchyny profesora M. D. Liubetskoho shchodo rozvedennia i selektsii silskohospodarskykh tvaryn : Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Kharkiv, Kharkivska derzhavna zooveterynarna akademiia, 66–71. [in Ukrainian].
 5. Khalak, V. I. (2015). Nekotoryye selektsionnyye priznaki sviney i ikh otsenka s ispol'zovaniye innovatsionnykh metodov. [Some breeding traits of pigs and their assessment using innovative methods]. Nauchnyy faktor v strategii innovatsionnogo razvitiya svinovodstva : sb. materialov XXII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii – The scientific factor in the strategy of innovative development of pig breeding: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Grodno : Grodnenskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 140–145. [in Russian].
 6. Khalak, V., Gutyj, B., Bordun, О., Horchanok, A., Ilchenko, M., Smyslov, S., Kuzmenko, O., & Lytvyshchenko, L. (2020). Development and reproductive qualities of sows of different breeds: innovative and traditional methods of assessment. Ukrainian Journal of Ecology, 10(2), 356–360. doi: 10.15421/2020_109.
 7. Voloshchuk, V. M., & Khalak, V. I. (2015). Produktyvnistʹ svyney riznoyi pleminnoyi tsinnosti ta klasiv rozpodilu za indeksamy O. Vanhena ta A. Sazera, K.H. Fredina. [Productivity of pigs of different pedigree values and classes of rozpodil according to the indexes of O. Wangen and A. Sazer, H. Fredin. Swine]. SvynarstvoSwine breeding. Poltava : Instytut svynarstva i ahropromyslovoho vyrobnytstva Natsionalnoi akademii ahrarnykh nauk, 67, 81–86. [in Ukrainian].
 8. Kovalenko, T. S. (2011). Udoskonalennia otsinky produktyvnykh i pleminnykh yakostei svynei za selektsiinymy indeksamy [Improving the assessment of productive and breeding qualities of pigs by selection indices]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Poltava [in Ukrainian].
 9. Tcsereniuk, О. М., Khvatov, F. I., & Strizhak, Т. А. (2010). Efektyvnist selektsionnykh i otsiochnykh indeksiv materinskoi produktivnosti svinei [The effectiveness of selection and evaluation indices of maternal productivity of pigs]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu tvarynnytstva NAANThe Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine. Kharkiv, 102, 173–183. [in Ukrainian].
 10. Khalak, V. I. (2020). Produktivnost' i jekonomicheskaja jeffektivnost' ispol'zovanija svinomatok raznoj plemennoj cennosti [Produktivnost' i jekonomicheskaja jeffektivnost' ispol'zovanija svinomatok raznoj plemennoj cennosti]. Aktual'nye problemy innovacionnogo razvitija i kadrovogo obespechenija APK : materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (Minsk, 4–5 ijunja 2020 goda [Productivity and economic efficiency of use of sows of different breeding value : Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference]. Minsk : Belorusskij gosudarstvennyj agrarnyj tehnicheskij universitet, 158–162. [in Russian].
 11. Vashchenko, P. A. (2010). Vyznachennya pleminnoyi tsinnosti svyney riznymy metodamy [Determination of breeding value of pigs by different methods]. Visnyk ahrarnoyi nauky PrychornomoryaUkrainian Black Sea region agrarian Science. Mykolayiv, 2(1(52), 77–79. [in Ukrainian].
 12. Vashchenko, P. A. (2019). Prohnozuvannia pleminnoi tsinnosti svynei na osnovi liniinykh modelei selektsiinykh indeksiv ta DNK-markeriv [Prohnozuvannia pleminnoi tsinnosti svynei na osnovi liniinykh modelei selektsiinykh indeksiv ta DNK-markeriv]. (Extended abstract of candidate’s thesis). Mykolaiv [in Ukrainian].
 13. Sposob kompleksnoy otsenki reproduktivnykh kachestv svinomatok [The method for a comprehensive assessment of the reproductive qualities of sows] (2008) : patent RF № 2340178. № 2006118083; zayavl. 26.05.2006; opubl. 10.12. Byul. № 34. 7 р. [in Russian].
 14. Seromolot, V. V., & Svjatchenko, S. I. (1984). Ocenka stepeni diskretnosti otdel'nyh rodstvennyh grupp sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh metodami matematicheskoj statistiki  [Assessment of the degree of discreteness of individual related groups of farm animals by methods of mathematical statistics]. Sel's'kohozjajstvennaja biologija, 3, 119–120. [in Russian].
 15. Metodika opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti ispol'zovaniya v sel'skom khozyaystve rezul'tatov nauchno-issledovatel'skikh rabot, novoy tekhnologii, izobreteniy i ratsionalizatorskikh predlozheniy. [Methodology for determining the economic efficiency of using the results of research and development work, new technology, inventions and rationalization proposals in agriculture] (1983). Moscow : VAIIPI [in Russian].
 16. Lakin, G. F. (1990). Вiometriya[Biometrics]. Moscow : Vysshaia shkola [in Russian].

Return to content

article

Tkachova I. V., Doctor of Agricultural Sci., Senior Researcher
https://orcid.org/0000-0002-4235-7257
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2021-125-205-216

Keywords: horse, Ukrainian Riding Horse breed, breeding, selection parameters, methods of selection, genealogical structure.

Abstract

The Ukrainian Riding Horse breed is the leading breed of horses in Ukraine in the direction of the sport of working capacity. A long period of breeding improvement requires the establishment of breeding parameters that will continue the breeding process, taking into account the modern needs of classical equestrian sports.

Studies were conducted on the entire livestock of the breed, which is kept by breeding subjects and private owners. Quantitative indicators of the breed are established, which are: the total number of 672 heads, including breeding mares of reproductive age – 266 heads.

The established parameters of breeding, according to which it is necessary to conduct further improvement of the Ukrainian Riding Horse breed: purpose-breeding horses mainly for purebred breeding, horses with universal sport activity; breeding methods-purebred by lines, crossing at the level of blood flow with the original and other sports breeds, conditional blood capacity for the original breeds - ¾, for others – ½; breeding core should be at least 800 purebred mares; the number of genealogical lines should remain at the current level – 7 or increase; number of breeding stallions in lines-not less than 5, mares – 30 heads; measurement indicators (2 – year-old age: 160-158-178-20 cm (Stallions), 157-155-177-20 cm (mares); 3-year-old age: 163-162-186-21 (Stallions), 161-160-184-20.5 cm (mares); 4 – year – old age and older: 165-165-192-21 cm (stallions), 163-163-190-20.5 cm (mares); the class of young animals at the first bonus should be: elite – 85%, 1 class – 15 % (stallions); Elite - 90%, 1 class – 10 % (mares); the average score for sports performance of 2-year-old young animals should not be lower than: 8 points (Stallions), 7 points (mares); the proportion of horses that have passed factory and Inter – factory tests of sports qualities: stud farms – 80 %; breeding loudspeakers – 70 %; height of overcoming obstacles when testing jumping qualities in freedom (without a rider): at the age of 2 years – 130 cm; at the age of 3 years – 140 cm; at the age of 4 years and older150 cm.

The given breeding parameters are justified by the results of the selection assessment of the entire recorded livestock of the Ukrainian Riding Horse breed.

The genealogical structure of the breed consists of 8 lines, mainly Hobot (24.4 %) and Bespechny (20.5 %). Highly rated for its typicality and exterior stallions line Huguenot, Bespechny and Khrustal, in terms of measurements of the body - the stallions of lines Vodopad and of Raufbold. The greatest number of mares refers to the lines Raufbold (25.1 %) and Factotum (22.0 %).

The breed was 23 uterine families. The largest number of representatives in uterine families Tema, Infra II, Bilinka, Eureka, Asaliya. The top number of offspring of the highest sports class estimated breeding family of Arizona, Cathedra, Tema, Bilinka and Tina.

Evaluation of models the selection of which received horses showed that most stallions – Champions of competitions at the national level and winners of international competitions obtained in the model selection with inbreeding on one ancestor: Bespechny III-III; VI, IV-IV; V, IV-II; V, IV-IV; Huguenot V-IV; Plastic V-III; Raufbold III-III.

The analysis of pedigrees of horses - winners and prize-winners in competitions of the international and national level established that the majority of horses from selection were purebred and came from classical lines of the Ukrainian Riding Horse breed (52.0 %). Among the crossbred descendants of the first generation the highest number of winners of competitions at the national level obtained from crosses with Trakenen breed (61.2 %), winners of international competitions from stallions of the Thoroughbred riding breed (14.7%).

 References

1. Animal Production. URL: www.fao.org/animal-production

2. Alderson, L. (2003). Criteria for the recognition and prioritization of breeds of special genetic importance. Animal Genetic Resources, 33, 1–9. DOI: 10.1017/S101423390000537X

3. Rege, J. E. O. (2003). Animal genetic resources and economic valuation. Ecological Economics, 45, 3, 319–330. doi: 10.1016/S09218009(03)00087-9

4. Tkachova, I. V. (2017). Zberegennya ta udoskonalennya zavodskih porid koney v umovah obmegennogo genofondu [Conservation and improvement of factory horse breeds in conditions of limited gene pool]. Naukovo-tekhnichniy buleten’ бюлетень Institutu tvarinnitstva NAANThe Sientific and Technical Bulletin of the Institute of Animal Science NAAS of Ukraine. Kharkiv, 118. 180–191. [in Ukrainian]

5. Volkov, D. A., Tkachova, I. V., Latka, O. M., Kunets, V. V., Peresada, V. O., Kornienko, O. O., Liutykh, S. V., Hdanska, K. V., Rossokha, V. I., Kovalova T. M., & Tur H. M. (2015). Ukrainska verhova poroda [Ukrainian warmblood breed]. Kharkov : Institute of animal sciences [in Ukrainian].

6. Tkachova I. V. (2016). The influence of Hungarian horses on the genotype formation of Ukrainian Warmblood breed. Slupskie Prace Biologiczne. Slupsk : Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej, 13, 317–330.

7. Volkov, D. A., Kalantar, A. A., & Latka, O. M. (1994). Programma selekcii loshadej ukrainskoj verhovoj porody na 1994–2004 gg. [The breeding program of Ukrainian horse breed in 1994–2004]. Kharkov : Institute of Animal Sciences [in Russian].

8. Equistrian sports and breeding in Germany (2014). A Guide through the German Equestrian World.

9. Economic Contribution of the Sport Horse Industry to the Irish Economy (2012). National Developmnt Plan Transforming Ireland.

10. Jez, C., Coudurier, B., Cressent, M., & Mea, F. (2013). Factors Driving change in the French horse industry to 2030. Advances in Animal Biosciences, 66–105.

11. Volkov, D. A., Novikov, O. O., Latka, O. M., Bondarenko, O. V., Burkat, V. P., & Goroshko, I. P. (2003). Prohrama selektsii konei ukrainskoi verkhovoi porody na 2003–2010 roky [The breeding program of Ukrainian horse breed in 2003–2010]. Kyiv : Agrarian science [in Ukrainian]

12. Kudryavska, N. V., Volkov, D. A., Tkachova, I. V., & Latka, O. M. (2015). Prohrama selektsii konei ukrainskoi verkhovoi porody do 2020 roku [The breeding program of Ukrainian horse breed until 2020]. Kharkov : Institute of Animal Sciences [in Ukrainian]

Return to content

article

 

Saranchuk I. I., Candidate of Agricultural Sci.,
https://orcid.org/0000-0003-4695-7804
Bukovyna state agricultural experimental station Institute of agriculture of the Carpathian region of NAAS.

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2021-125-195-205

Keywords: honey bees, fatty acids, phospholipids, feed supplement, queen bees reproductive ability, bees (workers) honey productivity.

Abstract

The research aims to establish a connection between the content of phospholipids, their fatty acid composition and the sorption capacity of honey bee head tissues and their reproductive capacity and productivity depending on the amount of flaxseed oil in the feed additive.

It was found that the addition of flaxseed oil in the amount of 10 and 20 g into the feed additive which consists of low-fat soy flour and sugar syrup, demonstrates the dose-dependent increase in the content of saturated, monounsaturated and especially polyunsaturated fatty acids both in fatty acids of total lipids and non-esterified fatty acids. Feeding honey bees with a feed additive enriched with flax oil leads to a dose-dependent increase in the concentration of phospholipids in the tissues of the head of honey bees. At the same time, the relative content of polyunsaturated fatty acids of the ω-3 family increases in the phospholipids of bee tissues of the 1st and 2nd experimental groups, but the content of monounsaturated fatty acids of the ω-9 family decreases. In this case, the ratio of the relative content of polyunsaturated fatty acids of the ω-3 family to the polyunsaturated fatty acids of the ω-6 family in the phospholipids of the head tissues of honey bees of the 1st and 2nd experimental groups grows significantly. The increase in the concentration of phospholipids and the relative content of polyunsaturated fatty acids in the ω-3 family leads to a dose-dependent increase in the sorption capacity of the head tissues of honey bees of the 1st and 2nd experimental groups. At the same time, the tissue of the honey bee head in the 1st and mainly the 2nd experimental groups undergo the increase in the content of Nickel, Plumbum and Cadmium. In addition, the content of Copper and Chromium rises in the tissues of the head of honey bees of the 2nd experimental group. Changes in the content of phospholipids, their fatty acid composition and sorption capacity of the tissues of the head of honey bees of the 1st and especially 2nd experimental groups are accompanied by changes in the reproductive capacity of queens and honey productivity of worker bees. Specifically, the egg laying of queens in the 2nd and, to a greater extent, 1st experimental groups increase by 6.4% and 15.4%, respectively, and honey productivity of worker bees increases by 10.7% and 17.5%, respectively.

 References

1. Arien, Y., Dag, A., Zarchin, S., Masci, T., & Shafir, S. (2015). Omega-3 deficiency impairs honey bee learning. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 112(51), 15761–15766.

2. Couture, P., & Hulbert, A. J. (1995). Membrane fatty acid composition is related to body mass in mammals. The Journal of Membrane Biology, 148 (1), 27–39.

3. Ma, L., Wang, Y., Hang, X., Wang, H., Yang, W., & Xu, B. (2015). Nutritional effect of alpha-linolenic acid on honey bee colony development (Apis mellifera L.). Journal of Apicultural Science, 59(2), 63–72.

4. Arien, Y., Dag, A., & Shafir, S. (2018). Omega-6:3 Ratio More Than Absolute Lipid Level in Diet Affects Associative Learning in Honey Bees. Front. Psychol., 9, 1–8. doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01001.

5. Gätschenberger, H., Azzami, K., Tautz, J., & Beier, H. (2013). Antibacterial Immune Competence of Honey Bees (Apis mellifera) Is Adapted to Different Life Stages and Environmental Risks. PLoS ONE, 8(6). doi: 10.1371/journal.pone.0066415.

6. Wu, Y., Zheng, H., Corona, M., Pirk, C., Meng, F., Zheng, Y., & Hu, F. (2017). Comparative transcriptome analysis on the synthesis pathway of honey bee (Apis mellifera) mandibular gland secretions. Scientific Reports, 7 (1), 4530. doi: 10.1038/s41598-017-04879-z.

7. Rabiee, F., Modaresi, M., & Gheisari, A. (2015). The effect to various oleic acid levels on reproductive parameters in queen bee. Der Pharmacia Lettre, 7 (12), 326–331.

8. Hulbert, A. J., Kelly, M. A., & Abbott, S. K. (2014). Polyunsaturated fats, membrane lipids and animal longevity. Journal of Comparative Physiology B: biochemical, systemic, and environmental physiology, 184 (2), 149–166.

9. Hulbert, A. J., & Abbott, S. K. (2011). Nutritional ecology of essential fatty acids: an evolutionary perspective. Australian Journal of Zoology, 59 (6), 369–379.

10. Hulbert, A. J. (2010). Metabolism and longevity: Is there a role for membrane fatty acids? Integrative and Comparative Biology, 50 (5), 808–817.

11. Cohen, A. C. (2015). Insect Diets: Science and Technology. 2nd ed. Boca Raton : CRC Press.

12. AL-Kahtani, S. N. (2017). Fatty Acids and B Vitamins Contents in Honey Bee Collected Pollen in Relation to Botanical Origin. Scientific Journal of King Faisal University (Basic and Applied Sciences), 18 (2), 41–48.

13. Lavrekhin, F. A., & Pankova, S. V. (1983). Biologiya medonosnoy pchely. 3-ye izd., pererab. i dop. [Biology of the honeybee. 3rd edition, revised and enlarged]. Moscow : Kolos [in Russian].

14. Rivis, J. F., Shelevach, A. V., Fedak, V. V., Gopanenko, O. О., & Saranchuk, I. I. (2017). Kilkisni khromatohrafichni metody vyznachennya okremykh lipidiv i zhyrnykh kyslot u biolohichnomu materiali: metod. posibnyk [Quantitative chromatographic methods for determination of individual lipids and fatty acids in biological material: method. manual]. Lviv : Spolom [in Ukrainian].

15. Khavezov, I., & Tsalev, D. (1983). Atomno-absorbtsionnyy analiz [Atomic absorption analysis]. Leningrad : Khimiya [in Russian].

16. Yakovlev, M. V. (1958). Izucheniye sorbtsionnykh svoystv nekotorykh organov pri eksperimental'nom tuberkuleze metodom okrashivaniya. Issledovaniye svoystv selezenki i legkikh. Soobshcheniye III [The study of the sorption properties of certain organs in experimental tuberculosis by staining. The study of the properties of the spleen and lungs. Message ІІІ]. Byulleten' eksperimental'noy biologii i meditsiny. – Bulletin of experimental biology and medicine. Moscow : Medgiz, ХІV, 45–54 [in Russian].

 

Return to content

article

 

Polieva I., Researcher
https://orcid.org/0000-0003-3112-8077
Korkh I., Candidate of Agricultural Sci., Senior Researcher
https://orcid.org/0000-0002-8077-895X
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2021-125-185-195

Keywords: milk quality, proteins, casein, whey proteins, kappa casein, genotype.

Abstract

The article presents the results of studies of protein composition and nutritional milk value of Ukrainian Black-and-White dairy cows with different genotypes of kappa-casein. It was found that the milk of cows with the BB genotype contained more total protein by 0.41 and 0.28 %, the mass fraction of protein (Pro Total) – by 0.37 and 0.25 %, with a probable advantage over the protein content (casein) – by 0.46 and 0.29 % (p≤0.001) and the total amount of casein and globulin – by 0.39 and 0.27 % (p≤0.001) against analogs with genotypes AA and AB.

There are differences in the chemical composition and physicochemical properties of milk. In particular, the difference in mass fractions of lactose and dry matter in milk between cows with the genotype BB and AA and AB was respectively 0.16 % (p≤0.001) and 0.11 % (p≤0.01) and 0.64 % (p≤0.001) and 0.37 % (p≤0.01). No less valuable in terms of mass fraction of dry matter was the milk of cows with genotype AB, in which the growth of this indicator against animals with genotype AA was at the level of 0.28 % with a statistically significant difference between them (p≤0.01). Freezing point and density as marker criteria that characterizing the presence of falsification were practically unchanged and did not exceed the permissible norms and amounted to 0.551–0.553 °С and 1028.04–1028.45 kg/m3. The content of somatic cells in the milk of cows of different genotypes of kappa-casein was within the permissible level according to the state standard, which indicates the absence of mastitis. Cows with genotype AA had an increased level of titrated acidity and concentration of free hydrogen ions (p≤0.01 – p≤0.001) against analogs with genotypes AB and BB. However, in general, the hydrogen pH of the milk of cows of all groups had a weakly acidic environment, the values of which ranged from 6.66 units. pH in cows with genotype BB up to 6.71 units. pH – in animals with genotype AA.

 References

1. Mashkin, M. I. & Mohutova, V. F. (2014). Syroprydatnist moloka v zalezhnosti vid riznykh periodiv utrymannia [Cheese suitability of milk depending on different periods of retention]. Problemy zooinzhenerii ta veterynarnoi medytsynyn – Problems of zooengineering and veterinary medicine. Kharkiv : RVV KhDZVA,, 28, 1, 212–217. [in Ukrainian].

2. Levchenko, I. V. (2005). Syroprydatnist moloka koriv sumskoho typu ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Cheese suitability of Sumy type cows' milk of Ukrainian black-spotted dairy breed].Rozvedennia i henetyka tvaryn – Breeding and genetics of animals. Kyiv : Instytut rozvedennia i henetyky tvaryn im. M.  V. Zubtsia NAAN, 39, 124–128. [in Ukrainian].

3. Plivachuk, O. P., Dyman, T. M., & Oblap, R. V. (2016). Syroprydatnist moloka koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody z riznymy henotypamy kapa-kazeinu, beta-laktohlobulinu ta prolaktynu [Cheese suitability of Ukrainian black-and-white dairy cows with different genotypes of kappa-casein, beta-lactoglobulin and prolactin]. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva – Technology of production and processing of livestock products. Bila Tserkva: Bilotserkivskyi Nats. ahrar. un-t, 2(129), 116–121. [in Ukrainian].

4. Ladyka, L. M., Mashkin, M. I., Bohomolov, O. V., Denysenko, S. A., & Tokolov, Yu. I. (2017). Syroprydatnist moloka ta yakist syru v zalezhnosti vid henotypu koriv [Cheese suitability and quality of cheese depending on the genotype of cows]. Inzheneriia pererobnykh i kharchovykh vyrobnytstvEngineering of processing and food industries. Kharkiv,2 (1), 55–57. [in Ukrainian].

5. Ostroumov, L. A., Braginskij, V. I., Osincev, A. M., & Borovaja, E. A. (2001). Struktura i koaguljacionnye svojstva belkov moloka [Structure and coagulation properties of milk proteins]. Hranenie i pererabotka sel'hozsyr'jaStorage and processing of agricultural raw materials. Moscow,8, 41–46. [in Russian].

6. Nazarenko, I. V., & Kulykovskyi, D. O. (2008). Dynamika skladovykh chastyn moloka u koriv ukrainskoi chervonoi molochnoi porody [Dynamics of milk components in Ukrainian red dairy cows]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Novitni tekhnolohii skotarstv u ХХІ stolitti» – Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «The latest livestock technologies in the XXI century» (pp. 55–57). Mykolaiv,. [in Ukrainian].

7. Martynova, E. N., Achkasova, E. V., & Dultaeva, I. F. (2014). Vlijanie sezona goda na molochnuju produktivnost', himicheskij sostav i tehnologicheskie svojstva moloka korov cherno-pestroj porody [Influence of the season of the year on milk productivity, chemical composition and technological properties of milk of cows of black-and-white breed]. Uchenye zapiski Kazanskoj gosudarstvennoj akademii veterinarnoj mediciny im. N.Je. BaumanaScientific notes of the Kazan State Academy of Veterinary Medicine. N.E. Bauman. Kazan',3, 219, 215–219. [in Russian].

8. Erbe, M., Hayes, B. J., Matukumalli, L. K., Goswami, S., Bowman, P. J., Reich, Mason B. A., & Goddard M. E. (2012). Improving accuracy of genomic predictions within and between dairy cattle breeds with imputed high-density single nucleotide polymorphism panels. J. of Dairy Science, Vol. 95, 4114–4129

9. Thomasen, J. R., Sorensen, A. C., Lund, M. S., & Guldbrandtsen, B. (2014) Adding cows to the reference population makes a small dairy population competitive. J. of Dairy Science, Vol. 97, 5822–5832.

10. Su, G., Ma, P., Nielsen, U. S., Aamand, G. P., Wiggans, G., Guldbrandtsen, В., Lund M. S. (2015). Sharing reference data and including cows in the reference population improve genomic predictions in Danish Jersey. Animal. 2, 1–9.

11. Selionova, M. I. & Ajbazov, A. M. (2014). Genomnye tehnologii v selekcii sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh [Genomic technologies in breeding farm animals].Sbornik nauchnyh trudov Stavropol'skogo nauchno-issledovatel'skogo instituta zhivotnovodstva i kormoproizvodstva – Collection of scientific papers of the Stavropol Research Institute of Animal Breeding and Forage Production. Stavropol', 1(7), 1, 140–145. [in Russian].

12. Prosekov, A. Ju. & Kurbanova, M. G. (2009). Analiz sostava i svojstv belkov moloka s cel'ju ispol'zovanija v razlichnyh otrasljah pishhevoj promyshlennosti[Analysis of the composition and properties of milk proteins for use in various sectors of the food industry]. Technique and technology of food productionTehnika i tehnologija pishhevyh proizvodstv.Kemerovo,4, 68–71. [in Russian].

13. Gromova, T. V., Kosarev, A. P., & Konorev, P. V. (2014). Belkovyj sostav i termostabil'nye svojstva moloka korov priobskogo tipa cherno-pestroj porody [Protein composition and thermostable properties of milk of black-and-white cows]. Sbornik nauchnyh trudov Stavropol'skogo nauchno-issledovatel'skogo instituta zhivotnovodstva i kormoproizvodstva – Collection of scientific papers of the Stavropol Research Institute of Animal Breeding and Forage Production. Stavropol', 3(7), 193–196. [in Russian].

14. Gorbatova, K. K. & Gun'kova, P. I. (2012). Himija i fizika moloka i molochnyh produktov [Chemistry and physics of milk and dairy products]. Sankt-Peterburg : GIORD [in Russian].

15. Ostroumov, L. A., Shahmatov, R. A., & Kurbanova, M. G. (2011). Issledovanie sezonnyh izmenenij frakcionnogo sostava belkov moloka [Investigation of seasonal changes in the fractional composition of milk proteins]. Tehnika i tehnologija pishhevyh proizvodstvTechnique and technology of food production. Kemerovo,1(20), 45–49 [in Russian].

16. Semko, T. V. (2015). Sklad ta vymohy do industrialnoho moloka yak syrovyny dlia vyrobnytstva syriv [Composition and requirements for industrial milk as a raw material for cheese production]. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii– Agricultural science and food technology. Vinnytsia, 1(90), 200–207. [in Ukrainian].

17. Antoniuk, T. A. (2016). Dynamika yakisnykh pokaznykiv tovarnoho moloka [Dynamics of quality indicators of marketable milk]. Nauchnye trudy SWorldScientific works of SWorld. Ivanovo, 3 (44), 7, 7–11 [in Ukrainian].

18. Antoniuk, T. A. (2017). Sezonni zminy sanitarnykh ta yakisnykh pokaznykiv tovarnoho moloka [Seasonal changes in sanitary and quality indicators of marketable milk]. Aktualni problemy rozvytku haluzei tvarynnytstva ta rybnytstva – Current problems of development of livestock and fish farming : Abstracts of Papers. (pp. 14–16). Kyiv. [in Ukrainian].

19. Zhukova, S. S., & Gudymenko, V. I. (2012). Geneticheskie aspekty formirovanija molochnoj produktivnosti chjorno-pjostryh pervotjolok raznyh linij [Genetic aspects of the formation of milk productivity of black-and-white first heifers of different lines]. Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universitetaBulletin of the Orenburg State Agrarian University. Orenburg,5(37), 100–102. [in Russian].

20. Zadneprjanskij, I. P., Gudymenko, V. I., Gudymenko, V. V. (2014). Produktivnye i plemennye kachestva molochnogo skota otechestvennoj i zarubezhnoj selekcii [Productive and breeding qualities of dairy cattle of domestic and foreign selection]. Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universitetaBulletin of the Orenburg State Agrarian University, 6(50), 96–99. [in Russian].

21. Boldyreva, E., & Zakopajlo, V. (2009). Faktory, vlijajushhie na kachestvo moloka[Factors affecting milk quality]. Moloko, korma, menedzhment – Milk, feed, management, 1(22), 22–24 [in Russian].

22. Yevropeiska konventsiia pro zakhyst khrebetnykh tvaryn, shcho vykorystovuiutsia dlia doslidnykh ta inshykh naukovykh tsilei: Konventsiia [European Convention for the protection of vertebrate animals used for research and other scientific purposes: Convention] (n.d.). Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». Rada Yevropy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_137. [in Ukrainian].

23. Vlizla, V. V. (Eds.). (2012). Laboratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni [Laboratory research methods in biology, animal husbandry and veterinary medicine]. Lviv : Spolom [in Ukrainian].

 

Return to content

article

 

Podobed L., Doctor of Agricultural Sci., Professor
https://orcid.org/0000-0003-4903-4597
Trishin O. K., Doctor of Agricultural Sci., Professor, Academician of NAAS,
https://orcid.org/0000-0002-3906-6547
Kosov M., Researcher
https://orcid.org/0000-0002-8850-745X
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine 

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2021-125-179-185

Keywords: cow watering, flute drinkers, additional watering, milk productivity of cows, rumination, consumption of dry matter of the diet, bacterial seed content of milk.

Abstract

The results of studies on changing the technology of drinking for dairy cows by installing an additional trough-type drinker on the route of cows from the milking parlor to the main housing are presented. For this, a scientific and economic experiment was carried out according to the method of groups of periods on 65 cows of the second third of lactation.

It was found that for 2–3 days after the installation for additional watering, the cows began to linger near the additional watering devices and quickly consumed running water during the first 0.5 minutes. As a result, the concentration of cows near the drinking bowls in the main cow house was visually reduced.

Changes in cows' drinking patterns led to an increase in dry matter consumption of the diet by 5.3 % and a gradual increase in the frequency of cicatricial contractions. The change in drinking water provided an increase in the average daily milk yield in cows by 1.03 kg or 4.79 %. In addition, there has been a tendency towards an increase in the percentage of protein and dry matter in milk. Improvement of water supply to the body of cows due to changes in drinking technology contributed to an increase in the microbiological purity of milk, which was reflected in a decrease in bacterial seed production from 305.3 to 297.9 thousand / cm3.

The return of cow watering technology to the standard principle led to the return of productivity indicators to their original level. Therefore, it can be argued about the advisability of using the selected technological method of additional drinking.

 Referencis

1. . Babiy, S. (2012). Vlijanie poenija na udoj [Influence of drinking on milk yield], 3, 21–23. [in Russian].

2. Gordeev, V. A., Khazanov, V. E., & Yakovleva, A. E. (2016). Algoritm raschjota i vybor poilok dlja korov [Calculation algorithm and choice of drinking bowls for cows]. Izvestija Velikolukskoj gosudarstvennoj sel'skohozjajstvennoj akademiiBulletin of the Velikie Luki State Agricultural Academy. Velikie Luki, 2, 24–28. [in Russian].

3. Vtoryj V. F., Vtoryj S. V. & Zajcev I. S. (2011). Monitoring vodopotreblenija – put' k snizheniju jekologicheskogo ushherba pri proizvodstve moloka [Monitoring of water consumption - a way to reduce environmental damage in milk production]/ Sankt-Peterburg : GNU SZNIIMJeSH Rossel'hozakademii, 104–109. [in Russian].

4. Marchenko, G. M. (1996). Fiziologija funkcional'noj sistemy laktacii : Teorija i praktika – [Physiology of the functional system of lactation : theory and practice].  Kishinev [in Russian].

5. Meshcheryakov, V. P., & Shevelev N. S. (2011). Krovosnabzhenie vymeni korov i sekrecija moloka v raznye periody laktacii  [Blood supply to the udder of cows and milk secretion in different periods of lactation]. Sel'skohozjajstvennaja biologija. Serija: Biologija zhivotnyh, 2, 77–80. [in Russian].

6. Skotarski pidpryiemstva (kompleksy, fermy, mali fermy) – Livestock enterprises (complexes, farms, small farms) (2005): VNTP – APK–01.05. Kyiv : Minahropolytyky [in Ukrainian].

7. Smunev V. I., Slavetsky V. B., Motuzko N. S. Brylo I. V., Razumovsky N. P., & Pakhomov I. Ya. (2014). Tehnologicheskie i fiziologicheskie aspekty vyrashhivanija vysokoproduktivnyh korov [Technological and physiological aspects of raising highly productive cows]. Vitebsk: VGAVM [in Russian].

8. Podobied, L. I., Oleksandrov, S. M., Rudenko, Ye. V., Pomitun, I. A., Kosov, M. O., Antonenko, S. F., Zolotarov, A. P., Brezvin, O. M., & Levytskyi, T. R. (2020). Technological, feed and veterinary aspects of the growth of highly productive cows [Tekhnolohichni, kormovi ta veterynarni aspekty vyroshchuvannia vysokoproduktyvnykh koriv]. Kharkiv : Instytut tvarynnytstva NAAN [in Ukrainian].

9. Trukhachev, V. I., Kapustin, I. V., Zlydnev, N. Z., & Kapustina, E. I. (2016). Moloko : sostojanie i problemy  proizvodstva [Milk: state and problems of production]. Stavropol' : Aґrus [in Russian].

10. Hans Joachim Hermann Drinking cows [Hans Johim German Poenie korov. URL : https://agrovesti.net/lib/tech/feeding-tech/poenie-korov-skolko-vody-nuzhno-korovam-i-kak-podobrat-poilki.html

Return to content

article

 

Povod M. G., Doctor of Agricultural Sci., Professor
https://orcid.org/0000-0002-2470-4921
Mykhalko О. G., graduate student
https://orcid.org/0000-0002-0736-2296
Sumy National Agrarian University
Andreychuk V. F., Candidate of Agricultural Sci., docent
https://orcid.org/0000-0003-1143-0244
Polissia National University

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2021-125-161-179

Keywords: sows, piglet, farrowing number, reproductive qualities, growth intensity, breeding methods.

Abstract

The article compares the reproductive qualities of sows of Danish selection obtained by different breeding methods during their seven farrowings in one farm. It was found that local sows F1 obtained from mothers of Landrace breed and boars of Danish Large White breed had a significant excess of the total number of piglets at birth over analogs obtained by backcrossing of two-breed sows with boars of Danish Landrace breed by 0.90 head or 5.92 % (p<0,001). Both purebred sows of Danish Landrace and local sows significantly exceeded their peers obtained by the method of backcrossing by the number of stillborn piglets by 1.17 heads or 45.88% (p<0.001) and 0.5 heads or 26.60% (p<0.001) respectively. The probable lag of sows obtained by backcrossing in terms of the proportion of stillborn piglets from both purebred analogs by 5.03% (p<0.05) and from local analogs – by 9.29% (p<0.05). The complex indicator of reproductive qualities, calculated as an evaluation index, showed that the best such qualities were possessed by livestock for purebred breeding, where animals scored 0.05 and 0.74 points more than their peers F1 and Fr, respectively. The calculation of the estimated selection index of reproductive qualities of sows allowed to state that sows obtained from backcrossing had a higher value of 109.66 points, which is more than their purebred peers – by 4.48 points and local peers – by 3.96 points. According to the results of the first farrowing, a significant difference in the total number of piglets at birth, fertility, number of piglets at weaning, safety, nest weight at weaning, the weight of 1 head at weaning between livestock groups is not established but found that purebred sows relative to analogs obtained from backcrossing had a significantly higher number of stillborn piglets by 0.75 head or 60.00% (p<0.01) and the proportion of stillborn piglets by 5.09% (p<0.01). Evaluation of the data of the second, fourth, fifth and seventh farrowings revealed no significant difference in the bulk of the indicators of reproductive qualities of sows between the livestock of all groups. The study of the third farrowing allowed claiming that the number of stillborn piglets in this period was probably higher in sows of the first control group relative to analogs of the second experimental (F1) by 0.73 heads or 31.88% (p<0,05) and relative to analogs Experimental III (Fr) by 0.97 heads or 42.36% (p<0.01). According to the sixth farrowing piglets of the II experimental group (F1) exceeded the number of births by 1,77 heads or 12.46% (p<0.05) – control analogs, the fertility rate – by 2.32 heads or 19.66% (p<0.01) – analogs of the control and 1.41 head or 9.99% (p<0.05) – analogs of the III experimental group (Fr), but at the same time inferior in terms of safety to peers of the control group by 13.25% (p<0.01). Intergroup analysis of data showed that during the sixth farrowing piglets of the II experimental group (F1) exceeded the fertility rate – by 2.32 heads or 19.66% (p<0.01) – control analogs and 1.41 heads or 9.99% (p<0.05) – analogs of the III experimental group (Fr). The study of the dynamics of absolute, average daily, and relative growth of piglets revealed that both in the control group (purebred Danish Landrace) and in the third experimental group (Fr) in terms of seven farrowings, the indicators did not differ statistically. However, piglets of group II (F1) during the sixth farrowing had the highest values: the absolute increase was 6.18 kg, exceeding the first by 0.58 kg or 10.36% (p <0.05), the average daily gain – 221 g, which is higher than the average for the first farrowing in the group by 20 g or 10.50 % (p<0.05) and a relative increase of 138.62%, which is higher than the results of the first by 7.23% (p <0.01).

 References

 1. Berezovskiy, N. D., Pochernyaev, F. K. & Korotkov, V. A. (1986). Metodika modelirovaniya indeksov dlya ispolzovaniya ih v selektsii sviney [Methodology for modeling indices for use in breeding pigs]. Metodyi uluchsheniya protsessov selektsii, razvedeniya i vosproizvodstva sviney – Methods for improving the processes of selection, breeding and reproduction of pigs. Moscow, 3–14 [in Ukrainian].
 2. Vashchenko, P. A. (2019). Prohnozuvannia pleminnoi tsinnosti svynei na osnovi liniinykh modelei, selektsiinykh indeksiv ta DNK-markeriv [Prediction of pig breeding value based on linear models, selection indices and DNA markers]. Candidate’s thesis. Mykolaiv [in Ukrainian]
 3. Voloshchuk, O. V. (2019). Obgruntuvannia vykorystannia knuriv-plidnykiv frantsuzkoi selektsii za promyslovoho skhreshchuvannia [Rationale for the use of breeding boars of French selection in industrial crossbreeding]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian]
 4. Hetia, A. A. (2009). Orhanizatsiia selektsiinoho prohresu v suchasnomu svynarstvi [Organization of selection progress in modern pig breeding]. Poltava : Poltavskyi literator [in Ukrainian]
 5. Hryshyna, L. P. (2015). Metodolohiia stvorennia spetsializovanoho typu svynei [Methodology of creating a specialized type of pigs]. Poltava : TOV «Firma «Tekhservis» [in Ukrainian]
 6. Dmytruk, B. P. &  Klymenko, L. V. (2006). Vyrobnychyi tsykl u haluzi svynarstva: natsionalnyi ta svitovyi dosvid [Production cycle in the field of pig breeding: national and world experience]. Kyiv: ZAT «Nichlava» [in Ukrainian]
 7. Dudka, O. I., Karvatska, I. M. & Chichaiev, O. M. (2018). Efektyvnist vykorystannia knuriv zarubizhnoi selektsii v poiednanniakh zi svynomatkamy vitchyznianykh pored [Efficiency of use of boars of foreign selection in combinations with sows of domestic breeds]. Naukovyi visnyk "Askaniia-Nova". Nova Kahovka, 11,  178–184. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvan_2018_11_21 [in Ukrainian]
 8. Lykhach, V. Ya., Lykhach, A. V., Lahodiienko, V. V. & Koval, M. A. (2015).  Vidhodivelni yakosti pomisnoho molodniaku svynei [Feeding qualities of local young pigs]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria – Ukrainian Black Sea region agrarian science.Mykolaiv, 2, 1(2), 124–129 [in Ukrainian]
 9. Piotrovych, N. A. (2017). Formuvannia vidtvoriuvalnykh yakostei svynomatok ta otsinka yikh kombinatsiinoi zdatnosti [Formation of reproductive qualities of sows and assessment of their combination ability]. Candidate’s thesis. Mykolaiv [in Ukrainian].
 10. Rukovytsan, O. V. (2018). Vplyv poriadkovoho nomeru oporosu na produktyvnist svynomatok velykoi biloi porody [Influence of farrowing serial number on productivity of sows of large white breed]. Studentskyi naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetuStudent scientific bulletin of the Nikolaev national agrarian university. Mykolaiv, 243–249. [in Ukrainian].
 11. Tsereniuk, O. M. (2011). Efektyvna systema hibrydyzatsii u svynarstvi. Suchasne tvarynnytstvo. [Effective system of hybridization in pig breeding. Modern animal husbandr]. URL: http://agro-business.com.ua/agro/suchasne-tvarynnytstvo/item/8025-efektyvna-systema-hibrydyzatsii-u-svynarstvi.html [in Ukrainian]
  1. Tserenyuk, A .N., Khvatov A. I., & Stryzhak T. A. (2010). Otsinka efektyvnosti indeksiv materynskoi produktyvnosti svynei [Estimation of efficiency of the index of maternal productivity of pigs]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia : Tvarynnytstvo Collection of scientific works of Vinnytsia National Agrarian University. Series: Livestock. Vinnytsia, 3 (42), 73–77 [in Ukrainian].
  2. Babot, D., Chavez, E. R. & Noguera, J. L. (2003). The effect of age at the first mating and herd size on the lifetime productivity of sows. Anim. Res., 52, 49–64. DOI: 10.1051/animres:2003001
  3. Knecht, D., Srodon, S., & Duzinski, K. (2015). The impact of season, parity and breed on selected reproductive performance parameters of sows. Arch. Anim. Breed., 58, 49–56.
  4. Koketsu, Y., Takahashi, H. & Akachi, K. (1999). Longevity,lifetime pig production and productivity, and age at first con-ception in a cohort of gilts observed over six years on commer-cial farms. J. Vet. Med. Sci.,61, 1001–1005.
  5. Iida, R. & Koketsu, Y. (2014). Climatic factors associated with peripartum pig deaths during hot and humid or cold seasons. Prev Vet Med., 115, 166–172. DOI: 10.1016/j.prevetmed.2014.03.019. [in English]
  6. Romoser, M. R., Gall, T., Baumgard, L. H. & Keating, F. A. (2020). Evaluating the efficacy of visual assessment of gilt vulva size prior to puberty on subsequent reproductive performance. Applied Animal Science, 36, 694–700 doi.org/10.15232/aas.2020-02034
  7. Saito, H., Sasaki, Y. & Koketsu, Y. (2010). Associations between Age of Gilts at First Mating and Lifetime Performance or Culling Risk in Commercial Herds. The Journal of veterinary medical science, 73(5), 555–559.
  8. Yazdi, M. H., Rydhemer, L., Rigmar-Cederberg, E., Lundeheim, N. & Johansson, K. (2000). Genetic study of longevity in Swedish Landrace sows, Livest. Prod. Sci., 63, 255–264.
  9. Sasaki, Y. & Koketsu, Y. (2008). Sows having high lifetimeefficiency and high longevity associated with herd productivityin com  mercial herds. Livest. Sci., 118, 140–146.
  10. Schukken, Y. H., Buurman, J., Huirne, R. B. M., Willemse, A. H., Vernooy, J. C. M., van den Broek, J. & Verheijden, J. H. M. (1994). Evaluation of optimal age at first conception in giltsfrom data collected in commercial swine herds. J. Anim. Sci., 72, 1387–1392.
  11. Sterning, M., Rydhmer, L. & Eliasson-Selling, L. (1998). Rela-tionships between age at puberty and interval from weaning toestrus and between estrus signs at puberty and after the firstweaning in pigs. J. Anim. Sci., 76, 353–359.
  12. Yazdi M. H., Rydhemer L., Rigmar-Cederberg E., Lundeheim N. & Johansson K. (2000). Genetic study of longevity in Swedish Landrace sows, Livest. Prod. Sci., 63, 255–264 doi.org/10.1016/S0301-6226(99)00133-5.

Return to content

article

 

Platonova N. P., Doctor of Agricultural Sci.
https://orcid.org/0000-0003-2256-7932
Institute of Animal Science NAAS of Ukraine
Bondar A. A.,  graduate student
https://orcid.org/0000-0003-3972-8675
Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M. V. Zubets of NAAS

DOI https://doi.org/10.32900/2312-8402-2021-125-154-161

Keywords: Russian trotter, racetrack trials, traditional prizes, dynamics of speed.

Abstract

In the presented work, the dynamics of the results of the drawing of traditional prizes at a distance of 1600 m by horses of the Russian trotting breed, which were tested from 2000 to 2020 at the Kyiv Hippodrome, was investigated. The main breeding trait of Russian trotting horses is speed. This is a complex trait that is formed during ontogenesis and indirectly includes several other breeding parameters: the correctness of the exterior, the level of health. The results of the prizes were analyzed: Ideal (stallions and mares 2 years old), Govorukhi (mares 2 years old), Three-year open, Derby (4 years old), Elite (for older horses). Future (for stallions and mares 3 years old). The data of the primary zootechnical registration of the Kyiv hippodrome were analyzed based on the results of the traditional prizes for a distance of 1600 m for the period 2000-2020.

Statistical analysis of the collected data was carried out using classical biometric methods. At the same time, there is a tendency to improve speed in the Derby prize (4 years old) (p<0.1) and in prizes for two-year-old horses: the Ideal prize (stallions and mares 2 years old) (p<0.1) and Govorukha prize (mares 2 years old) (p<0.1). The resulting tendency may indicate the total effect of genetic (an increase in early maturity and the formation of working qualities of 2-year-old Russian trotting horses) and phenotypic factors (improvement of the technology of feeding, raising and training horses of this age group). In all the studied prizes, a speed improvement was observed, which indicates a successful selection and breeding work with the Russian trotting breed in this direction.

 References

 1. Kalashnikov, V. V., Nikolaeva, N. V., & Khrabrova, L. A. (2004). Vliyanie amerikanskogo rysaka na formirovanie geneticheskoy struktury, rezvost' i plodovitost' loshadey russkoy rysistoy porody [Effect of the American trotter on the formation of the genetic structure, pace y and fertility of horses of the Russian trotter breed]. Doklady Rossiyskoy akademii sel'skokhozyaystvennykh nauk. Orenburg 3, 32–35. [in Russian].
 2. Shendakov, A. I., Shendakova, T. A. (2019). Rezvost' i ekster'ernye osobennosti loshadey russkoy rysistoy porody, uluchshennoy amerikanskimi i frantsuzskimi rysakami [Speed and exterior features of Russian trotter breed horses, improved by American and French trotters]. Vestnik agrarnoy nauki, 6 (81), 60–66. [in Russian].
 3. Arnason, Т. (1999). Genetic evaluation of Swedish standardbred trotters for racingperformance traits and racing status. Journal of Animal Breedingand Genetics, 5, 116, 387–398.
 4. Hinchcliff, K. W., Hamlin M. (2004). Veterinary aspects of racing and training Standardbred race horses. Equine Sports Medicine and Surgery, 1073–1089.
 5. Andrianov N. N., & Olenev Y. M. (2002). Metody sovershenstvovaniya orlovskoy i russkoy rysistykh porod loshadey [Methods of improving the Orlof and Russian trotting horse breeds]. Moscow : Kolos [in Russian].
 6. Vinnichuk, D. T. (2003). Vyrashchivanie i trening loshadey [Raising and training horses]. Moscow : Kolos [in Russian].
 7. Suprun, I. O., & Shynkarenko, O. A. (2012). Rezultaty bihovoho sezonu na Kyivskomu ipodromi [Results of the running season at the Kyiv Hippodrome.]. Naukovyi visnyk «Askaniia-Nova»Askania Nova Scientific Bulletin. Nova Kahovka, 5, 1. 243–248. [in Ukrainian]
 8. Polzunova, A. M. (1999). Razvitie ippodromnogo dela [Development hippodrome case]. Moscow : Kolos [in Russian].
 9. Suprun, I. A. (2014). Dinamika rezvosti loshadey rysistykh porod v traditsionnykh prizakh [The dynamics of the speed of horses of trotting breeds in traditional prizes]. Selskostopanska Akademiya. Zhivotnovоdni Nauki. I, 1–2, 121–128. [in Russian].
 10. Lakin, G. F. (1990). Biometriya [Biometrics]. Moscow : Vysshaya shkola [in Russian].

Пошук по сайту

Оголошення

 Ми у соцмережах

  Увага! Змінилася адреса Інституту (подивитися)

Об’ява! Оренда приміщення  (детальніше)

Звіти діяльності ДП ДГ "Гонтарівка" (подивитися)

Корисна інформація

Послуги і пропозиції:

- дослідження якості кормів та продукції тваринного походження: (Прайс)

- молекулярно-генетичні і фізіолого-біохімічні дослідження: (Прайс)

- перелік послуг, що надаються ІТ НААН:(прайс)


Наукова література